NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Zorgevaluatie

Voor een deel van het chirurgisch handelen, is er een beperkte bewijslast. De NVvH hecht er aan dat het chirurgisch handelen zoveel mogelijk is gebaseerd op evidence en dat ‘kennishiaten’ worden opgelost. Kennishiaten zijn, door een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing, onopgeloste vraagstukken in de alledaagse praktijk van de chirurgie. Door middel van zorgevaluatie, dat wil zeggen klinisch evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg, kan antwoord worden gegeven op de vraag welke chirurgische zorg onder de gegeven omstandigheden het meest effectief en kosteneffectief is. 

Werkgroep Zorgevaluatie
Binnen de NVvH is een Werkgroep Zorgevaluatie actief. De werkgroep bestaat uit gemandateerde leden vanuit de subverenigingen en staat onder leiding van dr. M.C. Richir en drs. B. Mirck.
De werkgroep adviseert het bestuur over zorgevaluatie in het algemeen en over onderwerpen die via de NVvH bij subsidieverstrekkers worden ingediend in het bijzonder.

Kennisagenda
De Werkgroep Zorgevaluatie heeft kennishiaten geïnventariseerd en na prioritering een kennisagenda NVvH opgesteld met 28 kennishiaten.  Deze kennisagenda vormt een leidraad voor de toekomst. Het maakt duidelijk en transparant wat wij als beroepsgroep belangrijk vinden om te onderzoeken en aan welk onderzoek we als vereniging steun geven.

Aanmelden onderzoeken kennisvragen

Om te zorgen dat iedereen betrokken kan zijn bij zorgevaluatie onderzoek kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via het aanmeldformulier. Vervolgens streven we ernaar dit kennishiaat in het verband van het brede onderzoeksnetwerk te onderzoeken en de uitkomsten van deze studies te implementeren in ons kwaliteitsbeleid.

Leading the Change
Dit onderzoeksprogramma biedt mogelijkheden voor zorgevaluatieonderzoek.  

Lopende projecten
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Via dit programma lopen  zorgevaluatiestudies die met steun van de NVvH zijn ingediend en gehonoreerd. Hier vindt u het overzicht van deze studies. 

Lopende studies Zorgevaluatie
Aandoening Omschrijving Hoofdonderzoeker
Carotisstenose


“Carotid endarterectomy or optimized medical therapy for patients with symptomatic carotid artery stenosis: a cost-effectiveness analysis.”

Prof. dr. G.J. de Borst
Perifeer Arterieel Vaatlijden
PROCLION: Wat is de effectiviteit van maximaal conservatieve behandeling (pijnstilling en wondzorg) in vergelijking met vaatchirurgische of endovasculaire ingreep in aanvulling op maximaal conservatieve behandeling bij patiënten met kritieke ischemie van het been?
Dr. M.J.W. Koelemaij

Aneurysma

Hoe effectief is de follow-up na endovasculaire behandeling van het aneurysma van de aorta abdominalis, kan het beter?

Prof. dr. R. Balm
Longkanker


Leidt het achterwege laten van mediastinoscopie in de diagnostiek van NSCLC tot een slechtere overleving in verband met een toename in de unexpected N2 disease?  Leidt het achterwege laten van mediastinoscopie tot een snellere doorloop voor behandeling van curabele ziekte en minder morbiditeit?

Dr. F.J.C. van den Broek
Maagkanker


Evaluation of PET and Laparoscopy in STagIng advanced gastric Cancer: a multicenter prospective study (PLASTIC-trial)
in NL: Wat is de kosteneffectiviteit van PET/CT en laparoscopie in de stadiëring van het curabel T3+/N+ maagcarcinoom?

Dr. J.P. Ruurda
Alvleesklierkanker


Wat is de (kosten)effectiviteit van neo-adjuvante chemotherapie met FOLFIRINOX vs. pancreasresectie zonder voorbehandeling bij patiënten met resectabele pancreaskanker?

dr. B. Groot Koerkamp
Slokdarmkanker


Leidt een 'active surveillance' strategie bij patiënten met een slokdarmcarcinoom die een klinisch complete response vertonen na neoadjuvante chemoradiatie volgens CROSS  tot een oncologisch vergelijkbaar resultaat, terwijl een substantieel deel van deze patiënten een ingrijpende en risicovolle standaard slokdarmresectie wordt bespaard? Wat is de invloed van een dergelijke strategie van 'active surveillance' op de kwaliteit-van-leven en op de kosten van diagnostiek en behandeling?

Prof. dr. J.J.B. van Lanschot
Liesbreuk
Wat is het effect van een TEP liesbreukcorrectie bij volwassenen met liespijn bij een klinisch occulte liesbreuk op de mate van liespijn en kwaliteit van leven en wat is de kosteneffectiviteit 3 maanden na behandeling in vergelijking met een conservatief beleid? 

Drs. J.P.J. Burgmans

Heupfractuur


Welke benadering heeft betere uitkomsten voor de patiënt met een heupfractuur bij het plaatsen van een gecementeerde kophalsprothese: de posterolaterale versus de direct laterale benadering?
P:Patiënt met heupfractuur, waarbij een kophalsprothese geïndiceerd is.
I:  gecementeerde kophalsprothese middels posterolaterale chirurgische benadering.
C: gecementeerde kophalsprothese middels direct laterale chirurgische benadering.
O: De uitkomstmaten van de voorgestelde studie dienen maten te bevatten die relevant zijn voor patiënten, vergelijkbaarheid opleveren met de literatuur en liefst reeds geïntegreerd zijn in de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) en de Landelijk Registratie Orthopedische Implantaten (LROI):
Hierbij valt te denken aan o.a. re-operatie, pijn, tevredenheid, mobiliteit, balans/stabiliteit.

Dr. M.J. Heetveld
Heupfractuur
Leidt shared decision making, waarbij een besluit genomen wordt over een niet-operatief versus een operatief beleid, tot dezelfde kwaliteit van leven bij kwetsbare oudere patiënten met een heupfractuur?
Dr. P. Joosse
Overgewichtschirurgie


Wat is de kosteneffectiviteit van perioperatieve toepassing van CPAP bij bariatrische patienten met OSAS op het post-operatief beloop en kwaliteit van leven in vergelijking met post-operatieve continue pulsoximetrie-monitoring.

Dr. E.J. Hazebroek
Multi trauma patiënt


Kan een uitgebreidere pre-hospitale triage de allocatie van multitrauma naar het traumacentrum en daarmee de uitkomsten van zorg verbeteren?

Wat is het effect van deze keten-multitraumazorg op de kwaliteit en kwantiteit van zorg voor traumapatiënten in zowel de traumacentra als in regionale ziekenhuizen en wordt dit effect bepaald door de uitgebreide triage?    

Prof. dr. M. Poeze

Hemorroiden,

HOLLAND-trial

Comparison of rubber band ligation and haemorrhoidectomy in patients with symptomatic haemorrhoids, a multicentre, randomized controlled trial and cost-utility analysis

Dr. I.J.M. Han-Geurts


Appendicitis bij kinderen

CAPP-trial

Identification of the optimal treatment strategy for complex appendicitis in the pediatric population

Dr. R.R. Gorter

Vingerfractuur

PINOT-studie


Dorsal dislocations or hyperextension injuries with a volar plate avulsion of the proximal interphalangeal joint, conservative treatment with or without supervised hand therapy.

Dr. N.W.L. Schep

Shuntchirurgie

OASIS-trial
De optimale chirurgische strategie voor het creëren van vaattoegang bij oudere dialyse patiënten Dr. M.G.J. Snoeijs
Follow-up na toegangswegchirurgie Flow disfunction of hemodialysis vascular access: a randomize controlled trial on the efficacy of surveillance of arteriovenous fistulas and grafts Dr. M.G.J. Snoeijs
Trombose preventie Cost-effectiveness of a genotype-guided strategy for antithrombotic therapy in peripheral arterial disease Dr. M.C. Warlé
Follow- up na colorectale chirurgie

Towards patient-led follow-up after curative treatment of stage II and III colorectal cancer

Prof dr. J.H.W. de Wilt

 

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Kennisagenda 2.0: In gesprek met Milan Richir

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 november overhandigde Milan Richir namens de Werkgroep Zorgevaluatie de vernieuwde Kennisagenda 2.0 aan voorzitter Bernard Elsman. Een mooie mijlpaal. Wij stelden vier vragen aan Milan over deze nieuwe