NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Prehabilitatie

Wetenschappelijk komt er steeds meer bewijs dat een betere fitheid leidt tot betere uitkomsten van een behandeling. De NVvH heeft prehabilitatie daarom opgenomen in het strategisch beleidsplan en steunen wij onderzoek naar en projecten op dit gebied.

Prehabilitatie
De behandeling van een individuele patiënt bestaat vaak uit meerdere componenten zoals een operatie, chemotherapie, immunotherapie of bestraling. De lichamelijke en geestelijke weerstand tegen eventuele nadelige gevolgen van de behandeling moet daarom aandacht krijgen tijdens het gehele zorgproces.

Het prehabilitatieprogramma is opgesteld om patiënten in een periode van ongeveer vier weken optimaal voor te bereiden op een grote operatie en bestaat uit vijf componenten:

 1. Trainen op kracht en conditie (hoog intensief);
 2. Suppletie van eiwitten, vitamines en dieetadviezen;
 3. Mentale begeleiding en optimale patiëntbetrokkenheid;
 4. Leefstijl veranderingen (roken, alcohol);
 5. Correctie van medische conditie zoals bloedarmoede, suikerziekte en geneesmiddelinteractie.
De Werkgroep Prehabilitatie van de NVvH is gemandateerd namens de NVvH om richting te geven aan de implementatie van prehabilitatie in Nederland. Er is uitgebreide samenwerking met de ziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen van betrokken disciplines, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en vrijwel alle ziektekostenverzekeraars. De Werkgroep Prehabilitatie is van mening dat succes afhankelijk is van uniforme training en toepassing en zoekt samen met de NVvH naar kwaliteitsborging. De werkgroep heeft onder meer een voorstel geschreven voor een landelijk protocol prehabilitatie.
Fit4Surgery

De stichting Fit4Surgery is door chirurgen opgericht om alle disciplines en stakeholders betrokken bij prehabilitatie samen te brengen om kennis, protocollen en wetenschappelijk onderzoek te delen. De Werkgroep Prehabilitatie wil Fit4Surgery inrichten om als kennisplatform te dienen voor alle belanghebbenden

De innovatie regeling prehabilitatie

Op initiatief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de leden van de Werkgroep is de innovatie regeling (LINK) van kracht waarbij financieringsafspraken zijn gemaakt voor prehabilitatie bij patiënten die worden geopereerd voor kanker van de dikke darm en endeldarm. De regeling heeft een looptijd van drie jaar met 1 oktober 2020 als startdatum en dient als matrix voor implementatie in alle ziekenhuizen. Prehabilitatie is door de regeling een financieel product (DOT) waarin kosten worden gedekt voor de uitvoering.

Alle ziekenhuizen kunnen dezelfde financiële afspraken maken met de verzekeraars. Voorwaarde is dat prehabilitatie aan een aantal criteria voldoet:

 • Het moet hoog-intensief en multimodaal zijn
 • Inclusief de vijf pijlers van het PREHAB protocol
 • Dataverzameling waaruit blijkt dat patiënten daadwerkelijk fitter worden gemaakt
 • Dataverzameling waaruit blijkt de uitkomsten van de zorg verbeteren

Wat staat ons nog te doen?

 • Ziekenhuizen die gebruik willen maken van de innovatie regeling moeten worden geholpen c.q. getraind. Prehabilitatie implementeren in een ziekenhuis is niet eenvoudig omdat er veel verschillende disciplines betrokken zijn en daarom is begeleiding en educatie essentieel. De ervaring van de koploperziekenhuizen kan dienen om andere ziekenhuizen in Nederland met het opstarten van hoog-intensieve multimodale prehabilitatie te helpen  (symposium, cursus, begeleiding). De werkgroep heeft hiertoe een multidisciplinair scholingsprogramma opgesteld.
 • Het platform (Fit4Surgery) moet worden vormgegeven om multidisciplinair kennis te delen. Daarnaast zal dit platform dienen om ziekenhuizen en betrokkenen bij prehabilitatie te ondersteunen bij het opstarten en de dataverzameling.

Werkgroep Prehabilitatie

 • dr. J.W.T. Dekker (Commissielid)
 • dr. B. van den Heuvel (Commissielid)
 • prof. dr. J.M. Klaase (Commissielid)
 • dr. G.D. Slooter (Commissielid)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Standpunt Prehabilitatie

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft het ‘Standpunt Prehabilitatie’ uitgebracht. De aanleiding voor het ontwikkelen van dit kwaliteitsdocument is de groei van het aantal ziekenhuizen dat een vorm van prehabilitatie aanbiedt aan

Prehabilitatie bespaart naar verwachting kosten

Het is aannemelijk dat het voorbereiden van patiënten voor een dikkedarmkankeroperatie door middel van een prehabilitatieprogramma leidt tot kostenbesparingen ten opzichte van de huidige standaard zorg. Een budgetimpactanalyse, uitgevoerd door het

Nieuwsbrief Prehabilitatie

Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren over de stand van zaken rond Prehabilitatie, het fit maken van patiënten vóór hun operatie. Belangrijke items zijn het programma over prehabilitatie tijdens de chirurgendagen op 20 mei en de