NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Accreditatie bij- en nascholing

De bij- en nascholing voor de chirurg wordt geaccrediteerd door de commissie Accreditatie Bij- en Nascholing. Indien de nascholing in Nederland plaatsvindt, zorgt de aanbieder ervoor dat de accreditatiepunten worden toegevoegd aan het persoonlijk dossier van de chirurg in GAIA

De geaccrediteerde nascholing valt uiteen in drie categorieën:

 1. direct op de vakinhoudelijke aspecten van de heelkunde gericht
 2. niet direct gericht op de vakinhoudelijke aspecten van de heelkunde
 3. regionale bijeenkomsten (waaronder de regionale refereerbijeenkomsten voor de opleiding Heelkunde)

GAIA Congresagenda
Alle door de NVvH geaccrediteerde nascholingen vindt u in de congresagenda van GAIA.
Let op: internationale congressen kunt u zelf aan uw dossier toevoegen, waarbij de punten meetellen nadat u deelname middels een certificaat heeft aangetoond. 

Accreditatie aanvragen

Aanvragen tot accreditatie kunnen ingediend worden via het GAIA-systeem.

Nieuwe aanbieders
Wanneer u nog niet eerder een aanvraag in GAIA heeft ingediend, is het noodzakelijk om inloggegevens op te vragen en eenmalig autorisatie aan te vragen. Nadat u geautoriseerd bent, kunt u uw accreditatieaanvraag indienen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de KNMG

Aanvraagtermijn
Een aanvraag tot accreditatie van een nationale scholingsactiviteit dient tenminste twee maanden voorafgaand aan de geplande datum van die activiteit te geschieden, bij voorkeur door de organiserende instantie. De leden van de Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing beoordelen maandelijks de ingediende aanvragen. Besluitvorming omtrent accreditatie vindt in principe altijd binnen twee maanden plaats. Voor repeterende scholingsactiviteiten dient eenmaal per jaar een accreditatieaanvraag te worden ingediend.

Medisch-inhoudelijk
Bij de NVvH kunt u alleen accreditatieaanvragen voor nascholing met een medische inhoud indienen.

Algemene nascholing / ABAN
Aanvragen die betrekking hebben op algemene nascholing voor chirurgen (bijv. gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, zorgstelsel etc.) worden niet door de NVvH zelf beoordeeld, maar deze zijn uitbesteed aan het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Het ABAN is ook op GAIA aangesloten. Indien u accreditatie aanvraagt bij ABAN ontvangt u slechts één factuur, terwijl de accreditatie geldt voor alle beroepsverenigingen die van het ABAN gebruik maken. Voor meer informatie over aanvragen via ABAN klik hier

Facturering
Voor aanbieders van nascholing die in Nederland wordt gegeven, wordt voor het accrediteren van hun nascholing door de commissie ABNS kosten berekend.
Voor Nederlandse scholingsactiviteiten waarbij inschrijfgeld wordt gevraagd zal € 204,00 incl. BTW in rekening worden gebracht.
Voor Nederlandse scholingsactiviteiten waarbij geen inschrijfgeld wordt gevraagd zal € 121,00 incl. BTW in rekening worden gebracht.

Uitsluitsel over de aanvraag tot accreditatie wordt pas gegeven als het bedrag is ontvangen.
De factuur wordt digitaal in pdf-formaat toegevoegd aan uw accreditatieaanvraag (u ontvangt hiervoor een melding per e-mail). Bij de betaling is het cruciaal dat u het pid-nummer vermeldt. Zonder deze vermelding wordt de betaling niet herkend in het systeem en ontvangt de NVvH geen bevestiging van de betaling (dus wordt de afhandeling van uw aanvraag niet gestart!). De betalingen verlopen via een tussenpersoon genaamd CM.com.

Bij- en nascholing in het buitenland
Nascholing die wordt georganiseerd door een Nederlandse aanbieder maar in het buitenland plaatsvindt, kan via GAIA op dezelfde manier door de aanbieder van de nascholing worden aangeboden als voor nascholing in Nederland. Hiervoor zijn dezelfde kosten van toepassing. De aanbieder van de nascholing dient zorg te dragen voor het invoeren van de presentie van de Nederlandse deelnemers in GAIA.

Aanvragen tot accreditatie van in het buitenland gevolgde nascholing die niet door de Nederlandse aanbieder is georganiseerd en/of niet staat vermeld in GAIA, kunnen via GAIA worden aangeboden aan het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde klik hier Voor leden van de NVVH is dit kosteloos. Niet-leden betalen hiervoor een bedrag van € 50,00 per aanvraag.

Inkoopnummer
Bij sommige bedrijven is het van belang dat het inkoopnummer wordt vermeld op de factuur. Wanneer u het betreffende veld in GAIA invult bij uw aanvraag, wordt dit automatisch geregeld.

Presentie invoeren
Indien u een aanvraag voor accreditatie indient via GAIA, bent u als aanbieder verplicht om de aanwezigheid van de deelnemers in GAIA vast te leggen uiterlijk twee maanden na afloop van de nascholing. Het is mogelijk om de deelnemers één voor één op naam in te voeren, maar efficiënter is het om alle deelnemers tegelijk via hun BIG-nummer in te voeren. Wij adviseren u dan ook om het veld BIG-nummer verplicht te maken op uw inschrijfformulier. Evt. kunt u ook BIG-nummers achterhalen via het BIG register, maar dan dient u te beschikken over geboortedatum, volledige voorletters etc. van een deelnemer.

Gedragscode Geneesmiddelenreclame
Aanbieders van na- en bijscholing maar ook beroepsbeoefenaren zijn verplicht zich te houden aan de regels zoals verwoord in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Aanbieders vinden daar de bepalingen rond marketingactiviteiten, beroepsbeoefenaren de bepalingen rond geschenken en gastvrijheid. Zie voor meer informatie CGR. De NVvH is bij het accrediteren uitsluitend verantwoordelijk voor het beoordelen van de inhoudelijke objectiviteit en niet voor controle van naleving van de gedragscode.

E-learning
De NVvH neemt ook aanvragen voor accreditatie van e-learning in behandeling. De volgende richtlijnen gelden:

 • Eén klokuur is één accreditatiepunt;
 • een programma moet bestaan uit modules van minimaal 45 minuten en maximaal 75 minuten (optimalisatie leereffect);
 • een programma bestaat uit minimaal één en maximaal vier modules (voor een langere activiteit moet een nieuwe accreditatieaanvraag worden ingediend) (behapbaarheid van omvang voor deelnemer en accreditatiecommissie);
 • de accreditatiecommissie moet een programma op elk moment kosteloos kunnen visiteren (voor deelname aan het programma gelden voor leden van de accreditatiecommissie dezelfde financiële voorwaarden als voor niet-leden);
 • een accreditatie is twee jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van toekenning van de accreditatie (beoordeling is intensiever en kent daardoor hogere ‘kosten’ dan de beoordeling van andere scholingsactiviteiten);
 • de aanbieder van de e-learning is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA.

In de congresagenda staan de lopende en komende e-learning nascholingen vermeld.

Regelingen

Heeft u een vraag over uw (her)registratie? Neem contact op met de RGS: 088 - 440 43 01 (vragen over registratie) en  088 440 43 00 (vragen over herregistratie)

Heeft u een vraag over activeren of inloggen in GAIA? Neem contact op met de GAIA helpdesk 088 - 440 43 70 of per mail: gaia@fed.knmg.nl 

De herregistratie tot specialist is een elke vijf jaar terugkerend moment waarop wordt bekeken of een chirurg voldoet aan de eisen die hiertoe zijn gesteld in het Kaderbesluit CCMS (hoofdstuk D Registratie en Herregistratie). Een zeer belangrijk onderdeel van de voorwaarden voor herregistratie betreft bij- en nascholing. Hiervan moet in vijf jaar minstens 200 uur worden gevolgd. De bij- en nascholing voor de chirurg wordt in het algemeen geaccrediteerd door de Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing (Commissie ABNS) van de NVvH.

De Nederlandse geaccrediteerde nascholing staat reeds geregistreerd in GAIA. Door de aanbieder van de Nederlandse nascholing worden, middels het BIG nummer van de chirurg, de bij de nascholing verworven accreditatiepunten toegevoegd aan het persoonlijk dossier in GAIA.

De door de NVvH geaccrediteerde nascholing valt uiteen in drie categorieën:

 1. direct op de vakinhoudelijke aspecten van de heelkunde gericht
 2. niet direct op de vakinhoudelijke aspecten van de heelkunde
 3. regionale bijeenkomsten (w.o. regionale refereerbijeenkomsten voor de opleiding heelkunde) Deze catergorie is gemaximeerd op 10 punten per jaar.  

Voor de herregistratie tot medisch specialist wordt niet gekeken naar de soort nascholing of in welk deelgebied de nascholingspunten zijn behaald, maar slechts of er minimaal 200 punten in vijf jaar zijn verkregen. Dit geldt niet voor de certificering. Bij de verschillende subverenigingen kan men hierover informatie verkrijgen.  

Accreditatiepunten voor chirurgische nascholing gevolgd in het buitenland
In het buitenland gevolgde, chirurgische nascholing kan, na te zijn accrediteerd door de commissie ABNS, tevens worden toegevoegd aan het persoonlijk dossier. Hiervoor kunt u via GAIA (de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie van de KNMG) een verzoek doen. Overigens is het van belang om te melden dat in het buitenland gevolgde nascholing die niet vakinhoudelijk de chirurgie betreft, en die niet (om andere redenen) is geaccrediteerd door een buitenlandse zustervereniging, niet in aanmerking komt voor accreditatie door de NVvH. Voor meer informatie over het aanvragen van accreditatie voor buitenlands gevolgde nascholing, klik hier

Accreditatie van nascholing buiten het eigen vakgebied
Per 1 mei 2016 is er naar aanleiding van een succesvolle pilot die de afgelopen jaren heeft gelopen een verruiming gekomen in de Herregistratie eisen van het KNMG College Geneeskundig Specialismen (CGS). Vanaf die datum is het mogelijk om als chirurg accreditatiepunten te verwerven met in Nederland gevolgde nascholing die niet is geaccrediteerd door de NVvH maar wel door een andere Nederlandse (bij de KNMG aangesloten) wetenschappelijke vereniging, zoals de NOV of de NIV. Deze punten tellen mee voor uw herregistratie als chirurg. Het bestuur van de NVvH heeft besloten om het maximaal aantal 'niet NVvH accreditiatiepunten' vast te stellen op 50%. Enerzijds geeft dit de ruimte om in het kader van een 'leven lang leren' ook andere dan typisch chirurgische vakinhoudelijke nascholing te volgen. Anderzijds is door de certificering het volgen van vakinhoudelijke nascholing goed geborgd. Het is wel de eigen verantwoordelijkheid van de medisch specialist om erop toe te zien voldoende accreditatiepunten te behalen voor de certificering bij de subvereniging.

Soorten nascholing
Chirurgen verkrijgen ook accreditatiepunten door het volgen van nascholing die is geaccrediteerd door het ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) van de KNMG. Dit betreft nascholing met een algemeen karakter zoals 'het gebruik van ICT in de zorg' of 'gesprekstechnieken bij stervensbegeleiding'. De accreditatiepunten verkregen met nascholing die is geaccrediteerd door het ABAN worden door de RGS beschouwd als punten van het eigen specialisme. Nog een manier om accreditatiepunten te verwerven zijn de zogenaamde individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten. Zo kan men punten verwerven voor het publiceren van een artikel, deelnemen aan een richtlijncommissie, promoveren of het houden van een voordracht. Meer informatie hierover is hier te vinden. Let op! Deze activiteiten dient men zelf in te voeren in GAIA. In GAIA staat per nascholing aangegeven welk deelgebied binnen de heelkunde de nascholing beslaat. Ook in het persoonlijk dossier van GAIA staat dit aangegeven. In de nascholingsagenda is het mogelijk gericht te zoeken op deelgebied.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de KNMG.

Accreditatie Bij- en Nascholing

 • drs. R.R. Postema (Voorzitter)
 • dr. F.J.C. van den Broek (Commissielid NVvL)
 • prof. dr. E.J. Hazebroek (Commissielid NVGIC)
 • drs. K.A. Kolkman (Commissielid NVT)
 • dr. I.M. Mulder (Commissielid NVCO)
 • dr. R.K.J. Simmermacher (Commissielid)
 • dr. A.F.W. van der Steeg (Commissielid NVKC)
 • drs. R.P. Tutein Nolthenius (Commissielid NVvV)

Neem contact op met:

Balfoort-Griffioen, M.
Balfoort-Griffioen, M.

Gerelateerd nieuws