NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Faqs

(Her)certificering voor een heelkundige differentiatie aanvragen?

Indiening van een (her)certificeringsaanvraag voor een van de heelkundige differentiaties is alleen mogelijk via GAIA/PE-online. Voor meer informatie raadpleegt u de hieronder gerelateerde documenten 'keuzehulp: stroomdiagram certificering' en 'toelichting bij stroomdiagram certificering'.

Let op:

 • Een antegrade (eerste) certificeringsaanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk zes maanden na uw inschrijving als chirurg bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).
 • Het indienen van een hercertificeringsaanvraag is mogelijk vanaf vier maanden vóór het einde van uw huidige certificeringsperiode.
 • Voor (her)certificeringsaanvragen vaatchirurgie raadpleegt u het hieronder gerelateerde document 'Verrichtingenlijst 2014'. 


 

(Her)certificering aanvragen? Volg onderstaande stappen:

 1. Ga naar uw dossier in GAIA/PE-online.
 2. Zorg dat uw instellingen in GAIA/PE-online (o.a. e-mailadres) juist zijn, zodat u geen belangrijke berichten over uw (her)certificering mist. Let op dat de mail niet in uw spam terechtkomt.
 3. Download en gebruik de verplichte sjablonen tijdens het aanvraagproces in GAIA/PE-online.
 4. Indien er sprake is van een verplicht sjabloon voor het aanleveren van uw operatietableau, is dat ook te downloaden tijdens uw aanvraag in GAIA/PE-online.
 5. Zorg ervoor dat uw aanvraag geen privacygevoelige gegevens bevat zoals patiëntnummers, -namen of BSN-nummers.
 6. Dien voor iedere gewenste differentiatie een aparte aanvraag in.
 7. Houd de berichtgeving in GAIA/PE-online over het verloop van uw aanvraag in de gaten.
 8. Houd rekening met een doorlooptijd van ongeveer drie maanden.

Na ontvangst van een complete aanvraag die aan de voorwaarden voldoet, wordt deze voorgelegd aan en inhoudelijk beoordeeld door een toetsingscommissie. De toetsingscommissie adviseert het bestuur van de subvereniging, dat vervolgens een besluit neemt over de aanvraag.

Bij (voorwaardelijke) goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u hierover digitaal bericht in GAIA/PE-online.
Bij een (voornemen tot) afwijzing van de aanvraag ontvangt u bericht van het bestuur van de desbetreffende subvereniging.

Handige links
Accreditatie aanvragen

Aanvragen tot accreditatie kunnen ingediend worden via het GAIA-systeem.

Nieuwe aanbieders
Wanneer u nog niet eerder een aanvraag in GAIA heeft ingediend, is het noodzakelijk om inloggegevens op te vragen en eenmalig autorisatie aan te vragen. Nadat u geautoriseerd bent, kunt u uw accreditatieaanvraag indienen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de KNMG

Aanvraagtermijn
Een aanvraag tot accreditatie van een nationale scholingsactiviteit dient tenminste twee maanden voorafgaand aan de geplande datum van die activiteit te geschieden, bij voorkeur door de organiserende instantie. De leden van de Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing beoordelen maandelijks de ingediende aanvragen. Besluitvorming omtrent accreditatie vindt in principe altijd binnen twee maanden plaats. Voor repeterende scholingsactiviteiten dient eenmaal per jaar een accreditatieaanvraag te worden ingediend.

Medisch-inhoudelijk
Bij de NVvH kunt u alleen accreditatieaanvragen voor nascholing met een medische inhoud indienen.

Algemene nascholing / ABAN
Aanvragen die betrekking hebben op algemene nascholing voor chirurgen (bijv. gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, zorgstelsel etc.) worden niet door de NVvH zelf beoordeeld, maar deze zijn uitbesteed aan het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Het ABAN is ook op GAIA aangesloten. Indien u accreditatie aanvraagt bij ABAN ontvangt u slechts één factuur, terwijl de accreditatie geldt voor alle beroepsverenigingen die van het ABAN gebruik maken. Voor meer informatie over aanvragen via ABAN klik hier

Facturering
Voor aanbieders van nascholing die in Nederland wordt gegeven, wordt voor het accrediteren van hun nascholing door de commissie ABNS kosten berekend.
Voor Nederlandse scholingsactiviteiten waarbij inschrijfgeld wordt gevraagd zal € 204,00 incl. BTW in rekening worden gebracht.
Voor Nederlandse scholingsactiviteiten waarbij geen inschrijfgeld wordt gevraagd zal € 121,00 incl. BTW in rekening worden gebracht.

Uitsluitsel over de aanvraag tot accreditatie wordt pas gegeven als het bedrag is ontvangen.
De factuur wordt digitaal in pdf-formaat toegevoegd aan uw accreditatieaanvraag (u ontvangt hiervoor een melding per e-mail). Bij de betaling is het cruciaal dat u het pid-nummer vermeldt. Zonder deze vermelding wordt de betaling niet herkend in het systeem en ontvangt de NVvH geen bevestiging van de betaling (dus wordt de afhandeling van uw aanvraag niet gestart!). De betalingen verlopen via een tussenpersoon genaamd CM.com.

Bij- en nascholing in het buitenland
Nascholing die wordt georganiseerd door een Nederlandse aanbieder maar in het buitenland plaatsvindt, kan via GAIA op dezelfde manier door de aanbieder van de nascholing worden aangeboden als voor nascholing in Nederland. Hiervoor zijn dezelfde kosten van toepassing. De aanbieder van de nascholing dient zorg te dragen voor het invoeren van de presentie van de Nederlandse deelnemers in GAIA.

Aanvragen tot accreditatie van in het buitenland gevolgde nascholing die niet door de Nederlandse aanbieder is georganiseerd en/of niet staat vermeld in GAIA, kunnen via GAIA worden aangeboden aan het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde klik hier Voor leden van de NVVH is dit kosteloos. Niet-leden betalen hiervoor een bedrag van € 50,00 per aanvraag.

Inkoopnummer
Bij sommige bedrijven is het van belang dat het inkoopnummer wordt vermeld op de factuur. Wanneer u het betreffende veld in GAIA invult bij uw aanvraag, wordt dit automatisch geregeld.

Presentie invoeren
Indien u een aanvraag voor accreditatie indient via GAIA, bent u als aanbieder verplicht om de aanwezigheid van de deelnemers in GAIA vast te leggen uiterlijk twee maanden na afloop van de nascholing. Het is mogelijk om de deelnemers één voor één op naam in te voeren, maar efficiënter is het om alle deelnemers tegelijk via hun BIG-nummer in te voeren. Wij adviseren u dan ook om het veld BIG-nummer verplicht te maken op uw inschrijfformulier. Evt. kunt u ook BIG-nummers achterhalen via het BIG register, maar dan dient u te beschikken over geboortedatum, volledige voorletters etc. van een deelnemer.

Gedragscode Geneesmiddelenreclame
Aanbieders van na- en bijscholing maar ook beroepsbeoefenaren zijn verplicht zich te houden aan de regels zoals verwoord in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Aanbieders vinden daar de bepalingen rond marketingactiviteiten, beroepsbeoefenaren de bepalingen rond geschenken en gastvrijheid. Zie voor meer informatie CGR. De NVvH is bij het accrediteren uitsluitend verantwoordelijk voor het beoordelen van de inhoudelijke objectiviteit en niet voor controle van naleving van de gedragscode.

E-learning
De NVvH neemt ook aanvragen voor accreditatie van e-learning in behandeling. De volgende richtlijnen gelden:

 • Eén klokuur is één accreditatiepunt;
 • een programma moet bestaan uit modules van minimaal 45 minuten en maximaal 75 minuten (optimalisatie leereffect);
 • een programma bestaat uit minimaal één en maximaal vier modules (voor een langere activiteit moet een nieuwe accreditatieaanvraag worden ingediend) (behapbaarheid van omvang voor deelnemer en accreditatiecommissie);
 • de accreditatiecommissie moet een programma op elk moment kosteloos kunnen visiteren (voor deelname aan het programma gelden voor leden van de accreditatiecommissie dezelfde financiële voorwaarden als voor niet-leden);
 • een accreditatie is twee jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van toekenning van de accreditatie (beoordeling is intensiever en kent daardoor hogere ‘kosten’ dan de beoordeling van andere scholingsactiviteiten);
 • de aanbieder van de e-learning is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA.

In de congresagenda staan de lopende en komende e-learning nascholingen vermeld.

Auteursrichtlijnen

Algemeen
De redactie volgt de Vancouver-richtlijnen: Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals.

Alleen Nederlandstalige bijdragen worden in behandeling genomen; aanlevering in platte tekst, dus zonder automatische eindnoten of gebruik van Reference Manager. In de tekst naar de literatuurlijst verwijzen door middel van het nummer van de referentie als noot in superscript. De nummering van de literatuurverwijzingen verloopt in de volgorde van voorkomen in de tekst. Verwijzingen naar tabellen en figuren in de tekst tussen haakjes weergeven.

Van iedere auteur de juiste (Nederlandse) titulatuur, initialen, functie en werkplek met adres vermelden. Graag ook aangeven wie corresponderend auteur is met opgave van diens e-mailadres en telefoonnummer.

Een artikel wordt altijd geanonimiseerd doorgestuurd naar twee reviewers uit de Redactieraad. Op basis van hun beoordeling en (na onenigheid tussen reviewers) die van de hoofdredactie, wordt beslist of een artikel al dan niet na revisie wordt geaccepteerd voor publicatie. Nadat de auteur de revisie van zijn of haar manuscript heeft ingediend, legt de eindredacteur, indien noodzakelijk, de door hem geredigeerde versie ter fiattering aan de corresponderend auteur voor.

Adres redactiesecretariaat
Redactie Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde
Postbus 20061
3502 LB Utrecht
tel 030-2823851
redactie@heelkunde.nl

Aanlevering
Alle kopij digitaal aanleveren aan Victor Kammeijer, eindredacteur van het NTvH via: redactie@heelkunde.nl; beeldmateriaal graag in aparte bestanden. Niet-digitaal beeldmateriaal kan ook via de post verstuurd worden naar het redactiesecretariaat. Foto’s moeten van voldoende kwaliteit zijn, minimaal 300 dpi bij een minimale beeldbreedte van 12 cm (tiff- of jpg-formaat). Grote bestanden (>10Mb) graag via wetransfer o.i.d., aangezien de redactiemailbox dan te vol raakt.

Soorten publicaties

Onderzoeksartikel
Onderzoeksartikelen graag indelen volgens de structuur: Inleiding, Methoden, Resultaten, Beschouwing en eventueel Conclusie. In lange artikelen kunnen onderkopjes worden gebruikt. Graag ook een gestructureerde samenvatting aanleveren van maximaal 200 woorden; de omvang van het hele artikel mag maximaal 2000 woorden zijn. De literatuurlijst mag niet meer dan 30 referenties bevatten. Vermeld indien relevant kort de financierende instantie.

Casus
Een casus heeft een educatief oogmerk en besteedt aandacht aan een ziektebeeld, een klinische benaderingswijze of een medisch basisprincipe. Maximale omvang: 1000 woorden. Graag aanleveren met een samenvatting van maximaal 100 woorden.

Beschouwing
In een beschouwing wordt een probleemstelling, zienswijze of thema belicht via een samenhangende en navolgbare gedachtegang. De maximale omvang van een dergelijk manuscript is 2000 woorden. Graag aanleveren met een samenvatting van maximaal 200 woorden en een literatuurlijst van maximaal 20 items.

Opinie
In de rubriek ‘Opinie’ is plaats voor commentaren met een opiniërende invalshoek. In een commentaar wordt een zienswijze of standpunt kort en bondig verwoord (maximaal 800 woorden, inclusief referenties).

Congresverslag
Een congresverslag mag circa 1000 woorden bevatten. Foto’s in goede resolutie zijn welkom.

Ingezonden
Een ingezonden brief mag 400 woorden bevatten. De redactie plaatst geen anonieme bijdragen. Een ingezonden brief die betrekking heeft op een wetenschappelijke bijdrage mag langer zijn: zo'n 700 woorden.

Foto van de maand
De foto van de maand illustreert een diagnostisch dilemma of bijzondere casus. Bij voorkeur bevat de begeleidende tekst een vraagstelling. De tekst dient 100 a 150 woorden te zijn. Het beeld moet voor zich spreken.

Chirurgische techniek
In deze rubriek is het mogelijk een nieuwe chirurgische techniek te beschrijven. Goede illustraties zijn hierbij een vereiste.

Personalia
In de rubriek Personalia is plaats voor nieuws van en over NVvH-leden. Het kan hierbij gaan om nieuwe leden, necrologieën, chivo-aanstellingen, nieuwe vakgroeps- of maatschapsleden. Maar ook prijzen en onderscheidingen, kortom alles wat maar nieuws is van en voor de Nederlandse chirurg en aardig om te lezen.

Overige bijdragen
Het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde kent ook rubrieken, zoals Cochrane-review in perspectief, proefschrift- en boekbesprekingen. Wilt u een bijdrage leveren, neem dan contact op met de eindredacteur.

Contactgegevens Peer supporters
 • Mevr. drs. M. (Mariska) Scheuer
  Expertise: Chirurgische oncologie, mammachirurg, laparoscopie, huidoncologie. Senior-chirurg, oud-lid Concilium Chirurgicum. Ervaring in maatschap, UMC en privé kliniek. Oud-senior inspecteur IGZ, adviseur RvB, Kwaliteit & Patiëntveiligheid tijdens verscherpt toezicht, toezichthouder. Ervaring als lid cie. Advies en Bemiddeling, mediator, teamconflicten.
  Contact: m.scheuer@kpnmail.nl of 06-55371737
   
 • Dhr. dr. A.J. (Arjen) Witkamp
  Expertise: Klacht- en tuchtrecht, calamiteiten, lid klachtencommissie UMC, oud-voorzitter MIP commissie
  Contact: a.j.witkamp@umcutrecht.nl of 088-7556968 of 088-7571224 (directe sein)
   
 • Dhr. prof. dr. J.F. (Jaap) Hamming
  Expertise: Tuchtrecht, calamiteiten, kwaliteit van zorg, opleiding
  Contact: j.f.hamming@lumc.nl of 06-52894402
   
 • Dhr. dr. J.W.D. (Jan Willem) de Waard
  Expertise: Oudere chirurg, opleider, stafvoorzitter, lid tuchtcollege
  Contact: j.w.d.dewaard@westfriesgasthuis.nl of 0229-208228 of 06-21894371
   
 • Dhr. dr. T. (Thijs) van Dalen
  Expertise: Chirurg oncoloog, opleider, werkzaam in opleidingsziekenhuis en 0-aanstelling in UMC (bekend met meerder werkomgevingen)
  Contact: vdthijs@xs4all.nl of 030-2566566
   
 • Dhr. dr. G.J. (Geert Jan) Clevers
  Expertise: Recent gepensioneerd, 40 jaar chirurgie, oud-opleider. Specialisatie in trauma-, long- en liesbreukchirurgie. Ervaring in academisch en perifere ziekenhuizen. Diverse bestuurlijke functies bekleed. Als lid van toenmalige commissie ABC bij diverse problemen in maatschappen betrokken geweest. Lid van het Centraal Tuchtcollege in Den Haag.
  Contact: gj.clevers@gmail.com of 06-55323327
   
 • Mevr. dr. D. (Djamila) Boerma
  Expertise: Chirurg, ervaring met GI-chirurgie in de volle breedte, opleider. Lid van het regionaal Tuchtcollege Amsterdam.
  Contact: d.boerma@antoniusziekenhuis.nl of 06-41291403
   
 • Mevr. dr. D. (Daphne) Roos
  Expertise: GE Chirurgie, Robotchirurgie, algemene chirurgie. Opleider heelkunde. Lid Peer-support Reinier de Graaf gasthuis.
  Contact: d.roos@rdgg.nl of 015-2604022
   
 • Mevr. dr. J.M.J. (Jennifer) Schreinemakers
  Expertise: Oncologisch chirurg (pancreas, GE, endo). Voorzitter vakgroep heelkunde. Diverse bestuurlijke functies. Coachopleiding voor medisch specialisten. Expertgroep calamiteiten.
  Contact: jschreinemakers@amphia.nl of 076-5951119
   
 • Mevr. M.J. (Julie) van Hoogstraten
  Informatie volgt.
Fit4Surgery

De stichting Fit4Surgery is door chirurgen opgericht om alle disciplines en stakeholders betrokken bij prehabilitatie samen te brengen om kennis, protocollen en wetenschappelijk onderzoek te delen. De Werkgroep Prehabilitatie wil Fit4Surgery inrichten om als kennisplatform te dienen voor alle belanghebbenden

Hoe is het ingericht en wat hebben we voor ogen?

Geaccrediteerde werkbezoeken kunnen georganiseerd worden in academische ziekenhuizen en opleidingsklinieken met een erkende differentiatie in het aandachtsgebied*. Het idee is dat een chirurg zelf met een collega een werkbezoek kan afspreken. Om echter voor accreditatie in aanmerking te komen, moet vooraf een dagprogramma worden vastgelegd, bestaande uit minimaal de volgende onderdelen:

 • leervragen vooraf
 • de ochtend- en avondoverdracht
 • een deel OK-programma
 • een bespreking binnen het aandachtsgebied

Daarnaast is het de bedoeling dat de dag door beide chirurgen wordt afgesloten met een gezamenlijke terugblik, waarbij ze elkaar feedback geven en tips en tops benoemen.
Om dit feedbackgesprek te structureren, kan gebruik gemaakt worden van onderstaand format voor een reflectiegesprek. Van het gesprek hoeft geen verslag te worden gemaakt.

Na afloop van het werkbezoek kunt u accreditatiepunten aanvragen door het door beide chirurgen ondertekende dagprogramma en eventueel het ingevulde format reflectieverslag te uploaden in uw persoonlijke GAIA-dossier onder de noemer individuele deskundigheidsbevordering. Aan de bezochte chirurg worden drie accreditatiepunten toegekend en aan de bezoekende chirurg zes punten. Het aantal peer-to-peer werkbezoeken is voor ontvangende chirurgen gemaximaliseerd op twee per jaar.
Meer informatie over de accredatie van bij- en nascholing vindt u hier op onze website.

Wat tot slot belangrijk is te vermelden, is dat het in de meeste ziekenhuizen niet mogelijk is om ad hoc een dag mee te lopen/werken. Mogelijk moet vooraf door de HR/P&O-afdeling een gastovereenkomst worden opgesteld, om bijvoorbeeld te borgen dat men deze dag onder de verzekering van het ziekenhuis valt. Houdt u er rekening mee dat het soms enkele dagen kan duren, voordat deze overeenkomst kan worden afgegeven.

* Heeft u interesse om een werkbezoek voor collega's aan te bieden, dan horen wij dat graag. Wij kunnen dan een overzicht van de aanbieders op deze pagina publiceren.

Inspirerende voorbeelden

Hier worden inspirerende voorbeelden gepubliceerd (alleen voor leden)

Jaarlijkse kennistoets

Bij alle aios en vooropleidings-aios Orthopedie, Urologie en Plastische Chirurgie wordt een jaarlijkse kennistoets digitaal afgenomen. U kunt zich hierop voorbereiden door het regionale en lokale onderwijs te volgen en literatuur te bestuderen. Een lijst van literatuur die aan de basis van de kennistoets ligt, is hieronder te vinden. Het advies aan de opleidingsklinieken is om een onderwijsmoment per week in te roosteren, waar bijvoorbeeld plenair literatuur behandeld kan worden en toetsvragen geoefend kunnen worden, naast de zelfstudie van de aios.

Alle informatie rondom de kennistoets is te vinden in onze digitale leeromgeving. U vindt daar bijvoorbeeld het toetsreglement, veel gestelde vragen, literatuurlijst, etc. Indien u daar geen toegang toe heeft, kunt u een mail sturen naar opleiding@heelkunde.nl.  

Datum kennistoets 2023
vrijdag 8 december 13.30 - 17.30 uur

Kennisagenda

De Werkgroep Zorgevaluatie heeft kennishiaten geïnventariseerd en na prioritering een kennisagenda NVvH opgesteld met 28 kennishiaten.  Deze kennisagenda vormt een leidraad voor de toekomst. Het maakt duidelijk en transparant wat wij als beroepsgroep belangrijk vinden om te onderzoeken en aan welk onderzoek we als vereniging steun geven.

Lopende studies Zorgevaluatie
Aandoening Omschrijving Hoofdonderzoeker
Carotisstenose


“Carotid endarterectomy or optimized medical therapy for patients with symptomatic carotid artery stenosis: a cost-effectiveness analysis.”

Prof. dr. G.J. de Borst
Perifeer Arterieel Vaatlijden
PROCLION: Wat is de effectiviteit van maximaal conservatieve behandeling (pijnstilling en wondzorg) in vergelijking met vaatchirurgische of endovasculaire ingreep in aanvulling op maximaal conservatieve behandeling bij patiënten met kritieke ischemie van het been?
Dr. M.J.W. Koelemaij

Aneurysma

Hoe effectief is de follow-up na endovasculaire behandeling van het aneurysma van de aorta abdominalis, kan het beter?

Prof. dr. R. Balm
Longkanker


Leidt het achterwege laten van mediastinoscopie in de diagnostiek van NSCLC tot een slechtere overleving in verband met een toename in de unexpected N2 disease?  Leidt het achterwege laten van mediastinoscopie tot een snellere doorloop voor behandeling van curabele ziekte en minder morbiditeit?

Dr. F.J.C. van den Broek
Maagkanker


Evaluation of PET and Laparoscopy in STagIng advanced gastric Cancer: a multicenter prospective study (PLASTIC-trial)
in NL: Wat is de kosteneffectiviteit van PET/CT en laparoscopie in de stadiëring van het curabel T3+/N+ maagcarcinoom?

Dr. J.P. Ruurda
Alvleesklierkanker


Wat is de (kosten)effectiviteit van neo-adjuvante chemotherapie met FOLFIRINOX vs. pancreasresectie zonder voorbehandeling bij patiënten met resectabele pancreaskanker?

dr. B. Groot Koerkamp
Slokdarmkanker


Leidt een 'active surveillance' strategie bij patiënten met een slokdarmcarcinoom die een klinisch complete response vertonen na neoadjuvante chemoradiatie volgens CROSS  tot een oncologisch vergelijkbaar resultaat, terwijl een substantieel deel van deze patiënten een ingrijpende en risicovolle standaard slokdarmresectie wordt bespaard? Wat is de invloed van een dergelijke strategie van 'active surveillance' op de kwaliteit-van-leven en op de kosten van diagnostiek en behandeling?

Prof. dr. J.J.B. van Lanschot
Liesbreuk
Wat is het effect van een TEP liesbreukcorrectie bij volwassenen met liespijn bij een klinisch occulte liesbreuk op de mate van liespijn en kwaliteit van leven en wat is de kosteneffectiviteit 3 maanden na behandeling in vergelijking met een conservatief beleid? 

Drs. J.P.J. Burgmans

Heupfractuur


Welke benadering heeft betere uitkomsten voor de patiënt met een heupfractuur bij het plaatsen van een gecementeerde kophalsprothese: de posterolaterale versus de direct laterale benadering?
P:Patiënt met heupfractuur, waarbij een kophalsprothese geïndiceerd is.
I:  gecementeerde kophalsprothese middels posterolaterale chirurgische benadering.
C: gecementeerde kophalsprothese middels direct laterale chirurgische benadering.
O: De uitkomstmaten van de voorgestelde studie dienen maten te bevatten die relevant zijn voor patiënten, vergelijkbaarheid opleveren met de literatuur en liefst reeds geïntegreerd zijn in de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) en de Landelijk Registratie Orthopedische Implantaten (LROI):
Hierbij valt te denken aan o.a. re-operatie, pijn, tevredenheid, mobiliteit, balans/stabiliteit.

Dr. M.J. Heetveld
Heupfractuur
Leidt shared decision making, waarbij een besluit genomen wordt over een niet-operatief versus een operatief beleid, tot dezelfde kwaliteit van leven bij kwetsbare oudere patiënten met een heupfractuur?
Dr. P. Joosse
Overgewichtschirurgie


Wat is de kosteneffectiviteit van perioperatieve toepassing van CPAP bij bariatrische patienten met OSAS op het post-operatief beloop en kwaliteit van leven in vergelijking met post-operatieve continue pulsoximetrie-monitoring.

Dr. E.J. Hazebroek
Multi trauma patiënt


Kan een uitgebreidere pre-hospitale triage de allocatie van multitrauma naar het traumacentrum en daarmee de uitkomsten van zorg verbeteren?

Wat is het effect van deze keten-multitraumazorg op de kwaliteit en kwantiteit van zorg voor traumapatiënten in zowel de traumacentra als in regionale ziekenhuizen en wordt dit effect bepaald door de uitgebreide triage?    

Prof. dr. M. Poeze

Hemorroiden,

HOLLAND-trial

Comparison of rubber band ligation and haemorrhoidectomy in patients with symptomatic haemorrhoids, a multicentre, randomized controlled trial and cost-utility analysis

Dr. I.J.M. Han-Geurts


Appendicitis bij kinderen

CAPP-trial

Identification of the optimal treatment strategy for complex appendicitis in the pediatric population

Dr. R.R. Gorter

Vingerfractuur

PINOT-studie


Dorsal dislocations or hyperextension injuries with a volar plate avulsion of the proximal interphalangeal joint, conservative treatment with or without supervised hand therapy.

Dr. N.W.L. Schep

Shuntchirurgie

OASIS-trial
De optimale chirurgische strategie voor het creëren van vaattoegang bij oudere dialyse patiënten Dr. M.G.J. Snoeijs
Follow-up na toegangswegchirurgie Flow disfunction of hemodialysis vascular access: a randomize controlled trial on the efficacy of surveillance of arteriovenous fistulas and grafts Dr. M.G.J. Snoeijs
Trombose preventie Cost-effectiveness of a genotype-guided strategy for antithrombotic therapy in peripheral arterial disease Dr. M.C. Warlé
Follow- up na colorectale chirurgie

Towards patient-led follow-up after curative treatment of stage II and III colorectal cancer

Prof dr. J.H.W. de Wilt

 

Mindsetmeter & Mindsetbooster

Met subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is onder leiding van prof. dr. Erik Heineman een e-learning module ontwikkeld. U kunt deze tool gebruiken om uw eigen ‘mindset’ te checken en te stimuleren.

De e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • de MindsetMeter: een meetinstrument dat de mindset en gerelateerde aspecten in kaart brengt
 • de MindsetBooster: praktische oefeningen, literatuur en beeldmateriaal die erop gericht zijn de groeimindset te bevorderen.

U kunt hiermee aan de slag door naar www.mindsetmeter.nl te gaan en u hier te registreren.

Bijgaand treft u ter informatie ook het projectverslag aan.

Overzicht lopende SKMS projecten
Project en omschrijving Projectleider Oplevering

Uniforme landelijke heelkundige complicatieregistratie
Doel van het project is het ontwikkelen van een uniforme, landelijke heelkundige complicatielijst en synchronisatie van deze lijst met de complicatieregistratie in de DICA.
 
prof. dr. J.D. Blankensteijn                                                                                                                                         2020

Netwerkvorming Zorgevaluatie 
Doel van het project is het in beeld brengen, stimuleren en faciliteren van onderzoeksnetwerken binnen de heelkunde.

prof. dr J.P Ruurda  2021
Slim registreren 
Doel van het project is het uniformeren van kwaliteitsregistraties door middel van een modulaire opbouw voor o.a. comorbiditeit, tumorstadiering en complicaties. Een van de beoogde uitkomsten is afname van registratielast.
 
dr. H.A. Prins 2021
Doorontwikkeling Dutch Hip Fracture Audit
Doel van het project is het ontwikkelen en testen van een nieuwe indicatorenset voor de DHFA.
 
dr. J.H. Hegeman  2021
Mindsetmeter en Mindsetbooster
Doel van het project is het bevorderen van een 'groeimindset' onder medisch-specialisten door het ontwikkelen van een 'mindsetmeter' en 'mindsetbooster'.
 
prof. dr. E Heineman 2021
Inspirerende voorbeelden uit de chirurgische praktijk
Doel van het project is het identificeren, delen en leren van inspirerende voorbeelden binnen de heelkunde.
 
dr. H.B.A.C. Stockmann  2022
Landelijk EPD Zorgpad heupfractuur 
Doel van het project is het ontwikkelen  van een landelijk, multidisciplinair gedragen zorgpad voor patienten met een heupfractuur welke kan worden ingebouwd in het EPD. 
 
dr. J.H. Hegeman 2022
Pilot Safety Climate Thermometer 
Doel van het project is het testen van de Safety Climate Thermometer in de praktijk teneinde een gevalideerd meetinstrument voor het meten van het patientveiligheidsklimaat aan alle chirurgische afdelingen aan te kunnen bieden.
 
prof. dr. J.F. Lange 2023

 

Peer to peer werkbezoek

Vanaf januari 2019 is het wettelijk verplicht om voor je herregistratie als medisch specialist een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen. De CPE-commissie, bestaande uit o.a. vertegenwoordigers van alle subverenigingen en vertegenwoordigers van alle leeftijdsgroepen, is druk bezig een programma op te stellen voor de leden, waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen, kunnen blijven leren en nieuwsgierig blijven.

Lees meer

Schema Verdeling Heelkunde

Vanaf 1 mei 2019 mogen ingrepen op Heelkunde niveaus C en D volgens het Schema Verdeling Heelkunde (rapport 'Normering Chirurgische Behandelingen') alleen worden uitgevoerd door daarvoor in de desbetreffende differentiatie gecertificeerde chirurgen. Voor ingrepen op Heelkunde niveau B geldt dat er afspraken binnen het samenwerkingsverband gemaakt moeten zijn. 

Dit heeft mogelijk consequenties voor de individuele beroepsuitoefening en/of voor organisatie van de diensten. 

Niet-gecertificeerde chirurgen kunnen via de zij-instroomregeling alsnog een certificaat aanvragen. 

Toekomstige data Chirurgendagen en Najaarsdag

Hieronder vindt u een overzicht van de toekomstige data van de Chirurgendagen en de Najaarsdag

 

Chirurgendagen

Najaarsdag

2021

21 mei

18 – 19 november

2022

19 – 20 mei

18 november

2023

25 – 26 mei

24 november

2024

30 – 31 mei

29 november

2025

22 – 23 mei

28 november

Toelichting mee te sturen bijlagen

Bij uw sollicitatiebrief aan de ROC’s voor een opleidingsplaats Heelkunde verzoeken wij u het volgende bij te voegen (extra bijlagen worden niet geaccepteerd):

 1. Curriculum Vitae
 2. Maximaal vier referenties met contactgegevens (alleen namen met telefoonnummers). Waaronder één niet-chirurgische referentie en één van diegene die u beoordeeld heeft aan het einde van uw reguliere of keuze/oudste co-schap, mits niet langer geleden dan 1 jaar.
 3. BIG registratie
 4. Kopie van diploma en cijferlijst/beoordelingen in de verschillende vakken van de master
 5. Kopie van diploma en cijferlijst/beoordelingen in de verschillende vakken van de bachelor
 6. Kopie van diploma en cijferlijst eindexamen VWO

NB: bij het samenvoegen van digitale uittreksels tot één PDF-bestand vervallen de digitale echtheidskenmerken. Dat is niet bezwaarlijk.

Veel gestelde vragen

Moeten de kopieën van de verschillende diploma's en cijferlijsten gewaarmerkt zijn?
Ja, het moeten gewaarmerkte documenten zijn met een stempel om de echtheid te garanderen. Alternatief is om via de website van DUO een uittreksel te downloaden.
Als u gebruik maakt van een digitaal uittreksel van uw diploma’s/cijferlijsten, dan vervalt het digitale echtheidskenmerk bij het samenvoegen van de bijlagen tot één PDF-bestand. Dit is niet bezwaarlijk.

Volstaat een uittreksel van het DUO met betrekking tot mijn VWO-diploma ook in plaats van een gewaarmerkt exemplaar?
Ja, dit volstaat. U kunt dit uittreksel downloaden via de website van DUO. Als u gebruik maakt van een digitaal uittreksel van uw diploma’s, dan vervalt het digitale echtheidskenmerk bij het samenvoegen van de bijlagen tot één PDF-bestand. Dit is niet bezwaarlijk.

Er staat geen stempel van de Universiteit op mijn diploma. Het is wel ondertekend door de examencommissie en op officieel universiteitspapier. Volstaat een kopie van dit document?
Nee, dit volstaat niet. Diploma's moeten gewaarmerkte documenten zijn met daarop een stempel om de echtheid te garanderen. Alternatief is om via de website van DUO een uittreksel te downloaden.

Een buitenlandse arts (USA, spreekt Nederlands) wil graag deelnemen aan de sollicitatie heelkunde. Momenteel is hij bezig om zich BIG te registreren. Dit gaat naar alle waarschijnlijkheid lukken (hij moet alleen nog zes maanden stage lopen). Kan hij al deelnemen aan de sollicitatie voordat hij zijn BIG-registratie heeft ontvangen?
Nee, alvorens aan de sollicitatieronde te mogen meedoen, moet men in het bezit van een BIG-nummer.

BIG-registratie; wat moet ik inleveren?
Na uw BIG-registratie heeft u een brief ontvangen genaamd: "positieve beschikking BIG-registratie". Op de derde pagina staat een overzicht van de persoons- en beroepsgegevens. Het volstaat om een scan van deze brief of een scan van alleen de derde pagina mee te sturen. Als u gebruik maakt van een digitaal uittreksel van uw BIG-registratie, dan vervalt het digitale echtheidskenmerk bij het samenvoegen van de bijlagen tot één PDF-bestand. Dit is niet bezwaarlijk.

De innovatie regeling prehabilitatie

Op initiatief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de leden van de Werkgroep is de innovatie regeling (LINK) van kracht waarbij financieringsafspraken zijn gemaakt voor prehabilitatie bij patiënten die worden geopereerd voor kanker van de dikke darm en endeldarm. De regeling heeft een looptijd van drie jaar met 1 oktober 2020 als startdatum en dient als matrix voor implementatie in alle ziekenhuizen. Prehabilitatie is door de regeling een financieel product (DOT) waarin kosten worden gedekt voor de uitvoering.

Alle ziekenhuizen kunnen dezelfde financiële afspraken maken met de verzekeraars. Voorwaarde is dat prehabilitatie aan een aantal criteria voldoet:

 • Het moet hoog-intensief en multimodaal zijn
 • Inclusief de vijf pijlers van het PREHAB protocol
 • Dataverzameling waaruit blijkt dat patiënten daadwerkelijk fitter worden gemaakt
 • Dataverzameling waaruit blijkt de uitkomsten van de zorg verbeteren

Wat staat ons nog te doen?

 • Ziekenhuizen die gebruik willen maken van de innovatie regeling moeten worden geholpen c.q. getraind. Prehabilitatie implementeren in een ziekenhuis is niet eenvoudig omdat er veel verschillende disciplines betrokken zijn en daarom is begeleiding en educatie essentieel. De ervaring van de koploperziekenhuizen kan dienen om andere ziekenhuizen in Nederland met het opstarten van hoog-intensieve multimodale prehabilitatie te helpen  (symposium, cursus, begeleiding). De werkgroep heeft hiertoe een multidisciplinair scholingsprogramma opgesteld.
 • Het platform (Fit4Surgery) moet worden vormgegeven om multidisciplinair kennis te delen. Daarnaast zal dit platform dienen om ziekenhuizen en betrokkenen bij prehabilitatie te ondersteunen bij het opstarten en de dataverzameling.
Overzicht van richtlijnen in ontwikkeling

De chirurgische beroepsgroep is actief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

 

Project en omschrijving 

Projectleider

Oplevering

Colorectaal Carcinoom
Herziening richtlijn. Modulair onderhoud, de richtlijn wordt in delen herzien 

Prof. dr. P. Tanis

Verwacht 2023

Sinus Pilonidalis
Nieuwe richtlijn 

dr. R.M. Smeenk

Verwacht 2023

Muziek tijdens peri-operatief traject
Nieuwe richtlijn 

Prof.dr. E. Heineman, Prof. dr. J. Jeekel  

Verwacht 2023

Preventie postoperatieve wondinfecties
Nieuwe richtlijn 

Prof. dr. M.A. Boermeester

Verwacht 2023

Proctologie
Herziening richtlijn 

dr. M.S. Dunker

Verwacht 2023

Galweg- en Galblaascarcinoom
Herziening richtlijn 

dr. B. Groot Koerkamp

Verwacht 2023

Wondzorg
Herziening richtlijn 

dr. M.A. Schreve

Verwacht 2023

Beleid rondom spoedoperaties
Herziening richtlijn

dr. P.H.W. Lubbert

Verwacht 2023

Schouderluxatie
Nieuwe richtlijn

dr. R.J. Derksen

Verwacht 2023

Perifeer Arterieel Vaatlijden
Herziening richtlijn

dr. B. Fioole

Verwacht 2023

Ganglion
Nieuwe modules, onderdeel van de richtlijn Algemene Chirurgie

Prof. dr. E. Heineman

Verwacht 2023

Diagnostiek en chirurgische behandeling bijniertumoren
Nieuwe richtlijn

Prof. dr. M.R. Vriens en Prof. dr. S. Kruijff

Verwacht 2023

Achillespeesruptuur
Nieuwe richtlijn

dr. E.J. Verleisdonk

Verwacht 2023

Leidraad toevoegen duurzaamheidsparagraaf aan richtlijnen
Handvatten bieden om duurzaamheidsaspecten vast onderdeel te laten uitmaken bij richtlijnen.

Prof.dr. F.W. Jansen

Verwacht 2023

Abdominale letsels
Nieuwe richtlijn

dr. C.M. Lameijer

Verwacht 2024

Complexe Voetletsels
Nieuwe richtlijn

dr. T. Schepers

Verwacht 2024

Thoracale letsels na trauma
Nieuwe richtlijn

dr. M.M.E. Wijffels en dr. P.J. Huijstee

Verwacht 2024

Bekkenringletsels
Nieuwe richtlijn

dr. F.F.A. IJpma

Verwacht 2024

Wekedelentumoren
Herziening richtlijn

dr. D.J. Grünhagen

Verwacht 2024

Centraal Veneuze Toegang
Nieuwe richtlijn

dr. C.G. Vos

Verwacht 2024

Nierpreservatie bij postmortale nierdonatie
Nieuwe richtlijn

dr. C. Moers Verwacht 2025

 

Webinars

Hieronder vindt u een overzicht van de webinars. Deze webinars zijn alleen toegankelijk voor NVvH leden via 'Mijn NVvH'. 

Onderwijs

Klik hier voor COVID-19 gerelateerde webinars

Opleidingsklinieken

Hieronder vindt u per opleidingsregio een overzicht van de opleidingsklinieken met erkenningstermijnen en voor welke differentiaties de erkenning geldt. De overzichten zullen regelmatig worden geupdated.

Visitatiedata in de overzichten worden pas aangepast nadat de RGS definitief uitspraak heeft gedaan over de inhoud van de erkenning en de erkenningstermijn. Totdat de RGS uitspraak heeft gedaan geldt de huidige erkenning, daarom is er voor gekozen om de visitatiedatum én erkenning pas aan te passen na het definitieve besluit van de RGS.

Regelingen

Heeft u een vraag over uw (her)registratie? Neem contact op met de RGS: 088 - 440 43 01 (vragen over registratie) en  088 440 43 00 (vragen over herregistratie)

Heeft u een vraag over activeren of inloggen in GAIA? Neem contact op met de GAIA helpdesk 088 - 440 43 70 of per mail: gaia@fed.knmg.nl 

De herregistratie tot specialist is een elke vijf jaar terugkerend moment waarop wordt bekeken of een chirurg voldoet aan de eisen die hiertoe zijn gesteld in het Kaderbesluit CCMS (hoofdstuk D Registratie en Herregistratie). Een zeer belangrijk onderdeel van de voorwaarden voor herregistratie betreft bij- en nascholing. Hiervan moet in vijf jaar minstens 200 uur worden gevolgd. De bij- en nascholing voor de chirurg wordt in het algemeen geaccrediteerd door de Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing (Commissie ABNS) van de NVvH.

De Nederlandse geaccrediteerde nascholing staat reeds geregistreerd in GAIA. Door de aanbieder van de Nederlandse nascholing worden, middels het BIG nummer van de chirurg, de bij de nascholing verworven accreditatiepunten toegevoegd aan het persoonlijk dossier in GAIA.

De door de NVvH geaccrediteerde nascholing valt uiteen in drie categorieën:

 1. direct op de vakinhoudelijke aspecten van de heelkunde gericht
 2. niet direct op de vakinhoudelijke aspecten van de heelkunde
 3. regionale bijeenkomsten (w.o. regionale refereerbijeenkomsten voor de opleiding heelkunde) Deze catergorie is gemaximeerd op 10 punten per jaar.  

Voor de herregistratie tot medisch specialist wordt niet gekeken naar de soort nascholing of in welk deelgebied de nascholingspunten zijn behaald, maar slechts of er minimaal 200 punten in vijf jaar zijn verkregen. Dit geldt niet voor de certificering. Bij de verschillende subverenigingen kan men hierover informatie verkrijgen.  

Accreditatiepunten voor chirurgische nascholing gevolgd in het buitenland
In het buitenland gevolgde, chirurgische nascholing kan, na te zijn accrediteerd door de commissie ABNS, tevens worden toegevoegd aan het persoonlijk dossier. Hiervoor kunt u via GAIA (de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie van de KNMG) een verzoek doen. Overigens is het van belang om te melden dat in het buitenland gevolgde nascholing die niet vakinhoudelijk de chirurgie betreft, en die niet (om andere redenen) is geaccrediteerd door een buitenlandse zustervereniging, niet in aanmerking komt voor accreditatie door de NVvH. Voor meer informatie over het aanvragen van accreditatie voor buitenlands gevolgde nascholing, klik hier.

Accreditatie van nascholing buiten het eigen vakgebied
Per 1 mei 2016 is er naar aanleiding van een succesvolle pilot die de afgelopen jaren heeft gelopen een verruiming gekomen in de Herregistratie eisen van het KNMG College Geneeskundig Specialismen (CGS). Vanaf die datum is het mogelijk om als chirurg accreditatiepunten te verwerven met in Nederland gevolgde nascholing die niet is geaccrediteerd door de NVvH maar wel door een andere Nederlandse (bij de KNMG aangesloten) wetenschappelijke vereniging, zoals de NOV of de NIV. Deze punten tellen mee voor uw herregistratie als chirurg. Het bestuur van de NVvH heeft besloten om het maximaal aantal 'niet NVvH accreditiatiepunten' vast te stellen op 50%. Enerzijds geeft dit de ruimte om in het kader van een 'leven lang leren' ook andere dan typisch chirurgische vakinhoudelijke nascholing te volgen. Anderzijds is door de certificering het volgen van vakinhoudelijke nascholing goed geborgd. Het is wel de eigen verantwoordelijkheid van de medisch specialist om erop toe te zien voldoende accreditatiepunten te behalen voor de certificering bij de subvereniging.

Soorten nascholing
Chirurgen verkrijgen ook accreditatiepunten door het volgen van nascholing die is geaccrediteerd door het ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) van de KNMG. Dit betreft nascholing met een algemeen karakter zoals 'het gebruik van ICT in de zorg' of 'gesprekstechnieken bij stervensbegeleiding'. De accreditatiepunten verkregen met nascholing die is geaccrediteerd door het ABAN worden door de RGS beschouwd als punten van het eigen specialisme. Nog een manier om accreditatiepunten te verwerven zijn de zogenaamde individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten. Zo kan men punten verwerven voor het publiceren van een artikel, deelnemen aan een richtlijncommissie, promoveren of het houden van een voordracht. Meer informatie hierover is hier te vinden. Let op! Deze activiteiten dient men zelf in te voeren in GAIA. In GAIA staat per nascholing aangegeven welk deelgebied binnen de heelkunde de nascholing beslaat. Ook in het persoonlijk dossier van GAIA staat dit aangegeven. In de nascholingsagenda is het mogelijk gericht te zoeken op deelgebied.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de KNMG.

1 2 » 1/2 (51)