NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

30 september 2020

Richtlijn perioperatief traject is beschikbaar

Deze richtlijn Perioperatief traject beschrijft de verantwoordelijkheden van de verschillende zorgverleners tijdens het perioperatieve traject (interventies waarbij anesthesiologische zorg gegeven wordt) en op hun onderlinge informatie-uitwisseling en samenwerking. In de richtlijn staat beschreven welke informatie minimaal noodzakelijk is om dit complexe traject veilig te kunnen doorlopen. Deze maand is een herziening van deze richtlijn gepubliceerd.

Nieuwe inzichten op het gebied van onder andere persoonsgerichte zorg, samen beslissen, taakherschikking, wilsonbekwaamheid en technische hulpmiddelen maakten het noodzakelijk om de richtlijn te herzien. Daarnaast bestond er nog steeds praktijkvariatie in de beoordeling van risicomomenten in de oude richtlijnen. De richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die een interventie moeten ondergaan waarbij anesthesiologische zorg gegeven wordt.

Aanpassingen in de richtlijn

  • Preoperatief traject: Er is explicietere aandacht voor taakherschikking, samen beslissen, het niet-reanimeren gesprek bij risico ingrepen, risicoclassificatie en markering voordat de patiënt naar de operatiekamer gaat.
  • Perioperatief traject: Er is een STOP-moment toegevoegd over de check markering en de minimale aspecten van de time-out zijn explicieter uitgeschreven. Daarnaast zijn teamtrainingen toegevoegd en is er meer aandacht voor de verantwoordelijkheden bij overdrachtsmomenten.
  • Postoperatief traject: De relevante onderwerpen voor de sign-out zijn gereviseerd en is er meer aandacht voor de verantwoordelijkheden bij overdrachtsmomenten. Daarnaast is er een toevoeging over de 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van patiëntengegevens.

Samenwerking
De richtlijn is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Nederlandse vereniging voor Heelkunde, in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en vertegenwoordigers vanuit de cardio-thoracaal chirurgen, kno-artsen, gynaecologen, oogartsen, orthopeden, neurochirurgen, urologen, anesthesiemedewerkers en operatie-assistenten