NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 oktober 2023

Bestuurswissel 24 november

Op 24 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter, dr. B.H.P. Elsman af. Conform statuten is de huidige vicevoorzitter, prof.dr. I.B. Schipper, terstond herkiesbaar als zijn opvolger. Het Algemeen Bestuur draagt prof.dr. H.A. Cense voor als kandidaat voor het vicevoorzitterschap.

NVvH-leden zijn tot 10 november in de gelegenheid eventuele tegenkandidaten schriftelijk voor te dragen bij het bestuur. Een voordracht door twintig of meer leden dient twee weken vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.

Toevoegen voorzitter concilium aan dagelijks bestuur
Door het veranderende zorglandschap zal de rol en de ontwikkeling van de chirurg aan veranderingen onderhevig zijn. Aansluiting van de opleiding tot chirurg bij deze ontwikkeling is cruciaal. En intensieve samenwerking tussen het concilium en het bestuur van de NVVH onontbeerlijk. Wij onderkennen daarmee dat de opleiding van (aankomend) chirurgen, maar ook het verdere onderwijs en de scholing van chirurgen een groter aandachtsgebied gaat worden van het bestuur. Het is de wens om de adviesrol van het concilium áán het bestuur uit te breiden naar een permanente zitting ín het bestuur, zodat de noodzakelijke veranderingen binnen Opleiding en Onderwijs op de juiste wijze worden vormgegeven, afgestemd op de overige portefeuilles en ingebed in besluitvorming binnen de vereniging.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur hierop een toelichting geven.