NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

09 april 2020

Financiële zekerheden ziekenhuizen en MSB’s COVID-19

Financiële zekerheden ziekenhuizen en MSB’s COVID-19

Handreiking interne verdeling binnen MSB’s
De FMS Commissie Verdeelmodel en Normtijden heeft van het bestuur van de FMS het verzoek gekregen om een handreiking te ontwikkelen voor de interne verdeling van de financiële middelen binnen de MSB’s over het jaar 2020. Aanleiding is de uitbraak van het corona virus.

Een belangrijk uitgangspunt in de uitwerking is dat wordt aangesloten bij de uitgangspunten die landelijk worden geformuleerd voor de afwikkeling van de contractuele afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Deze uitgangspunten worden in de komende weken verwacht.

De Commissie Verdeelmodel en Normtijden komt de komende weken twee keer bijeen. Het streven is om eind mei een definitieve handreiking ten behoeve van de verdeelafspraken 2020 te publiceren. Marco Waleboer neemt namens de NVvH deel aan deze commissie.

Aankondiging landelijke uitgangspunten over liquiditeit en afwikkeling contracten 2020
Al eerder hebben wij u gewezen op twee relevante brieven van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Graag brengen wij dit nogmaals bij u onder de aandacht.

Brief 17 maart
In een brief van 17 maart jl. uit ZN grote waardering voor de inzet en flexibiliteit van alle zorgverleners. Men schrijft dat zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen om financiële onzekerheden weg te nemen:

  • aanbieders van basisinfrastructuur zoals huisartsen, ziekenhuizen en ggz-instellingen worden bevoorschot, zodat zij kunnen beschikken over de benodigde financiële middelen.
  • ook dekken zorgverzekeraars – onder voorwaarden - de extra kosten als gevolg van COVID-19.
  • en worden op maat oplossingen gezocht voor onderbenutting van capaciteit of verschuivingen binnen het zorgaanbod.

Brief 25 maart
Op 25 maart 2020 schetst ZN in een aanvullende brief de hoofdlijnen van de ondersteuning die zorgverzekeraars bieden aan alle gecontracteerde zorgaanbieders. De NVZ en ZN voeren constructief overleg om te komen tot concrete landelijke uitgangspunten. Bij dit overleg is ook de NFU betrokken. De Federatie staat in nauw contact met de NVZ om op de hoogte te blijven van de vorderingen en geeft waar nodig input.

De komende dagen worden door de NVZ en ZN concrete, landelijk geldende principes opgesteld met betrekking tot liquiditeit; hierbij geldt de omvang van contractafspraken 2020 als uitgangspunt (dus inclusief MSB). Vervolgens worden in de komende één tot twee weken landelijke principes/uitgangspunten geformuleerd voor de afwikkeling van de contractuele afspraken. Hierbij wordt gekeken naar de extra kosten als gevolg van COVID-19 en de verminderde omzet door het afschalen van de electieve en overige zorg. De inzet hiervan is om een landelijke regeling overeen te komen die enerzijds recht doet aan de lokale situatie en anderzijds voorkomt dat er per zorgverzekeraar per instelling verschillend beleid wordt gehanteerd. De NVZ heeft hiertoe de financieel directeuren/controllers in de ziekenhuizen gevraagd om de extra kosten en het omzetverlies te inventariseren, ongeacht de werkvorm (vrij beroep/dienstverband) van medisch specialisten.

Het is belangrijk dat ook de MSB’s kunnen rekenen op financiële zekerheid en compensatie. De insteek van de FMS is dat de afspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen - over compensatie van kosten en neutralisatie van omzet - binnen de ziekenhuizen door vertaald worden naar de MSB’s.