NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 juli 2019

Herijking Normtijden LOGEX

In het voorjaar van 2018 heeft het NVvH bestuur ingestemd met ‘het BBV Projectplan Normtijden’. Een belangrijk doel van dit project was om voor de totale Heelkunde alle normtijden te herijken op het niveau van zorgactiviteiten. De beoogde invoeringsdatum was 1 januari 2019. Door omstandigheden is in 2018 geen uitvoering gegeven aan ‘het BBV Projectplan Normtijden’. Momenteel pakken wij dit proces weer op zodat de normtijden per 2020 herijkt zijn.

Doel
Het doel van de herijking is om een evenwichtiger en realistischer verdeling te realiseren tussen de subverenigingen binnen de Heelkunde met betrekking tot de honorering in relatie tot de werklast. Het totaal van de Heelkunde gaat er dus niet op vooruit of op achteruit.

Inhoudelijk
Er vindt herijking plaats van alle zorgactiviteiten. De normtijd van een zorgproduct hoeft niet separaat te worden vastgelegd; deze volgt uit de som van de normtijden per zorgactiviteit, in een jaarlijks vast te stellen gemiddeld zorgproduct profiel.

Inhoudelijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen zorgactiviteiten met een focus op operatieve verrichtingen en overige zorgactiviteiten.

  • Het herijken van zorgactiviteiten met een focus op operatieve verrichtingen vindt in eerste instantie plaats door deze te beoordelen in relatie tot de gemiddelde snijtijd. Logex beschikt over betrouwbare data inzake de gemiddelde snijtijd; deze komen uit het Ziekenhuisinformatiesysteem. We moeten ons hierbij wel goed realiseren dat Normtijd echt iets anders is dan Gemiddelde Snijtijd; uitsluitend de gemiddelde snijtijd nemen als referentiewaarde is niet afdoende. Denkbeeldig is dat er aanvullend spelregels geformuleerd moeten worden.

  • Het herijken van de overige zorgactiviteiten (denk bijvoorbeeld aan een policonsult, verpleegdag, visite, etc.) vindt plaats met behulp van rekenregels. Ook hiervoor geldt dat noodzakelijk kan blijken dat aanvullend spelregels nodig zijn.

De Werkgroep Normtijden (onderdeel van de BBV) is overall aan zet op dit onderwerp. De vertegenwoordigers uit de subs in de BBV zijn verantwoordelijk voor het uitzetten en begeleiden van dit proces binnen de eigen sub alsmede voor het bewaken van de deadlines.