NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

07 februari 2023

Chirurg gezocht voor richtlijnontwikkeling Skin Tears

In opdracht van V&VN start Pallas-P95 met het opstellen van een richtlijn voor preventie en behandeling van skin tears (Huidscheuringen: huidwonden die als gevolg van wrijving en/of schuifkrachten ontstaan). Voor dit project wordt gevraagd of een chirurg zitting zou willen nemen in de richtlijnwerkgroep.

Een richtlijn over dit onderwerp, skin tears in de wijk, is gewenst omdat het onvoldoende bekend is welke preventieve maatregelen bijdragen aan het voorkómen van skin tears. Ook is onbekend hoe bij verschillende gradaties van skin tears het beste gehandeld kan worden, bijvoorbeeld m.b.t. wondmaterialen. De landelijke richtlijn wondzorg (NVVH, 2013) gaat namelijk niet in op preventieve maatregelen en maakt geen onderscheid naar ernst van de skin tears bij de behandeling. Een nieuwe richtlijn kan deze hiaten opvullen.

Werkgroep-leden gaan een samenwerkingsovereenkomst aan met Pallas-P95/V&VN en ondertekenen een formulier inzake belangenverstrengeling. De verwachte tijdsinvestering van een werkgroeplid in het totale project bedraagt 40-50 uren. Dit is inclusief werkgroepbijeenkomsten en bovengenoemde activiteiten, verdeeld over een periode van 18 maanden.

 

Wat kan een werkgroeplid verwachten?

De werkgroep zal ongeveer elke twee maanden bij elkaar komen. Deze bijeenkomsten zullen digitaal en in de avond plaatsvinden. Het project duurt tot juli 2024. Er zijn vacatiegelden beschikbaar voor de werkgroep-leden. Voor elke werkgroepbijeenkomst kan een werkgroeplid 75 euro aanvragen voor aanwezigheid en 75 euro als veel voorbereidend werk nodig is (bv. lezen van stukken).

De projectgroep ondersteunt de werkgroep in het uitvoeren van de onderzoeken om de uitgangsvragen te beantwoorden. Daarnaast plant en leidt de projectleider de vergaderingen samen met de voorzitter van de werkgroep. De richtlijnteksten worden door de projectgroep opgesteld en voorgelegd aan de werkgroep ter commentaar.

Mocht u interesse hebben in deelname aan de richtlijnwerkgroep kunt u dit doorgeven aan het bureau van de NVvH via Evelien Jansen (e.kok@heelkunde.nl).