NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

02 december 2020

Reactie NVvH op Houtskoolschets acute zorg

Reactie NVvH op Houtskoolschets acute zorg

In de zomer heeft Martin van Rijn -destijds nog minister voor Medische Zorg- de ‘Houtskoolschets acute zorg’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Tegelijkertijd werden belangstellenden uitgenodigd om te reageren via een openbare internetconsultatie. In eerste instantie tot 1 november; echter deze termijn is verlengd tot 1 januari 2021. Binnen het Algemeen Bestuur van de NVvH is meerdere keren gesproken over dit voor ons relevante document. Wij hebben onze zienswijze op papier gezet en bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de minister onder de aandacht gebracht.

Kernelementen Houtskoolschets

De ‘Houtskoolschets acute zorg’ is een discussiestuk over de (her)inrichting en bekostiging van de acute zorg. Kern is een gerichtheid op het zoveel mogelijk voorkomen dat mensen acute zorg nodig hebben; een goede samenwerking tussen het sociale en medische domein is hiertoe een belangrijke oplossingsrichting. Daarnaast worden zogenaamde ‘integrale spoedposten’ ingeregeld. Op deze spoedposten kan de patiënt terecht voor acute huisartsenzorg, acute GGZ en een deel van de acute medisch specialistische zorg; deze zorg wordt integraal aangeboden. De verwachting is dat een kleiner deel van de patiënten die acute zorg nodig heeft een beroep zal doen op spoedeisende hulp voor hoogcomplexe of levensbedreigende acute zorg. Tot slot is het voornemen om één extra landelijk telefoonnummer beschikbaar te stellen voor patiënten met een niet levensbedreigende acute zorgvraag.

Reactie NVvH

De NVvH herkent de beschreven problematiek in de houtskoolschets; de druk op de acute zorgketen is groot. Meerdere ontwikkelingen -zoals het toenemend aantal ouderen in onze samenleving- noodzaken tot snelle en substantiële oplossingen. De NVvH is van mening dat het versterken van de extramurale acute zorg een belangrijk deel van de oplossing is. Regionale spoedposten zouden hiertoe een middel kunnen zijn, waarbij wij benadrukken dat ‘recht moet worden gedaan een goed werkende structuren en samenwerkingsafspraken’. Daar waar zaken goed lopen is het vooral zaken om te borgen dat dit zo blijft. Daarbij wijzen wij op het belang van een goede triage binnen de regionale spoedposten. De inzet van spoedeisende hulpartsen wordt van betekenis, mede gelet op het tekort aan huisartsen. Tot slot zet de NVvH vraagtekens bij de beoogde taakherschikking en de introductie van een nieuw landelijk telefoonnummer en wijzen wij op een aantal randvoorwaarden, zoals het elektronisch beschikbaar zijn van medische gegevens en adequate en integrale financiering van ‘beschikbaarheid’ om regionaal te kunnen sturen.

Het vervolg

Medio januari debatteert de Tweede Kamer (onder andere) over de (her)inrichting van de acute zorg. De verwachting is dat het nieuwe kabinet straks aan zet is om daadwerkelijk keuzes te maken.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Hillie Beumer (E: h.beumer@heelkunde.nl / M 06 25 03 64 19)

Documenten