NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

07 juli 2020

Uitkomsten Evaluatie COVID-19

Uitkomsten Evaluatie COVID-19

Begin juni heeft het Algemeen Bestuur van de NVvH besloten om met behulp van een korte vragenlijst de ervaringen van leden met én tijdens COVID-19 te inventariseren. Inmiddels zijn de onderzoeksuitkomsten bekend en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de NVvH.

Inhoudelijk heeft de inventarisatie betrekking op een aantal beleidsmatige COVID-19 gerelateerde zaken die binnen meerdere wetenschappelijke verenigingen worden uitgevraagd.   De antwoorden op deze vragen bespreken wij met onze collega’s binnen de FMS. Daarnaast is een aantal vragen opgenomen die voor ons als NVvH relevant zijn. Het gaat bijvoorbeeld over de ervaren kwaliteit van onze dienstverlening gedurende de hectische periode die achter ons ligt. De vragenlijst is voorgelegd aan alle voorzitters van de vakgroepen Heelkunde.

Belangrijkste uitkomsten

  • In veel ziekenhuizen heeft COVID-19 forse formatieve consequenties gehad. Met name de AIOS en de ANIOS chirurgie lijken te zijn ingezet in de directe COVID-19 patiëntenzorg. Chirurgen zijn bijvoorbeeld ingezet om SEH’s te bemensen en/of zijn zij gepositioneerd in crisisteams of OMT’s.
  • In het merendeel van de ziekenhuizen heeft COVID-19 geleid tot een forse afschaling van de OK capaciteit chirurgie. Vergelijkbaar is aan de orde voor de poliklinische capaciteit chirurgie.
  • Op de vraag welke zaken goed gingen tijdens de opvang van de eerste COVID-19 golf benoemt het merendeel van de respondenten de snelle opschaling van de zorg voor de COVID-19 patiënten. Dit betreft zowel de IC, als de SEH en de cohortafdelingen. Ook het adequaat hebben kunnen scheiden van COVID-19 en non COVID-19 zorg en de snelle inrichting van een OMT of crisisorganisatie worden als positieve elementen benoemd. Uit de antwoorden wordt eveneens duidelijk dat er sprake is geweest van goede onderlinge samenwerking en een grote mate van saamhorigheid, zowel binnen de vakgroep heelkunde als tussen de verschillende vakgroepen.
  • De snelle opstart van de COVID-19 zorg heeft ook een keerzijde gehad. Een groot aantal respondenten merkt op dat de reguliere zorg te snel is afgeschaald en er geen goede balans is geweest tussen COVID zorg en non COVID zorg. Een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende gebieden (ROAZ-en) in Nederland is een tweede aandachtspunt voor het vervolg. Een eventuele volgende COVID-19 golf mag niet nog eens ten koste gaan van de non COVID-19 zorg. Dat is de belangrijkste boodschap die de leden van de NVvH ons in deze inventarisatie afsluitend meegeven.
  • De afgelopen maanden hebben wij als NVvH vol ingezet op de ondersteuning van onze leden in relatie tot de ontwikkelingen inzake COVID-19. Zo hebben wij een aantal Webinars georganiseerd, is er op onze website een aparte COVID-19 pagina geopend en hebben wij onze leden door middel van specifieke nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen. Inhoudelijk is aandacht geweest voor leidraden en richtlijnen, gevolgen voor het CASH-onderwijs en visitaties, of financiële consequenties. De leden van de NVvH waarderen de ondersteuning door de NVvH de afgelopen periode gemiddeld met een 7,8.