Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Wat doet de BBv

Wat doet de BBv

De beroepsbelangenvergadering (BBv) is binnen de NVvH verantwoordelijk voor de beleidsterreinen die van invloed zijn op het beroep van de chirurg.

Naast het strategisch plan (zie hieronder) houdt de BBV zich bezig met de positionering en belangenbehartiging van de chirurg in de breedste zin van het woord. De onderwerpen die hieronder vallen  zijn vaak actueel en politiek van aard met een strategisch belang. Hierbij is sprake van lobby activiteiten en samenwerking met veel diverse externe partijen. (NZa, VWS, ZINL, ZN).

Dit zijn onder andere thema’s rondom bekostiging van zorg, organisatie van de maatschap, taakherschikking, substitutie, innovatie en vele meer. Daarnaast volgt de BBv alle landelijke en interne beleidsthema’s.

Samenstelling:

De BBV is opgesteld uit een dagelijksbestuur en BBv-leden. Daarnaast werkt de BBV nauw samen met de adviseurs BBv die bestaat uit de oud-voorzitters BBv en de managers van de vakgroepen Heelkunde.
 

Strategisch plan 2016-2020

De BBv zal zich de komende jaren bezighouden met het uitvoeren van onderstaande pijlers uit het strategisch plan. Het uitgangspunt van de pijlers is de versterking van de positionering van de chirurg. Medisch specialisten vormen de kern van de medisch-specialistische zorg. Daarom moeten ze een stevige en leidende, verantwoordelijke positie binnen instellingen innemen, zodat de kwaliteit van effectieve en goede patiëntenzorg gewaarborgd blijft. De FMS heeft het versterken van de professionele positie van de medisch specialist overigens ook als speerpunt voor 2016 benoemd. Voor de toekomst en de positie van de chirurg - vrijgevestigd én in loondienst – is niet alleen de relatie tussen patiënt en chirurg bepalend. Ook de strategische keuzes van het ziekenhuis, het omzetplafond en de verdeling van schaarse middelen zijn van belang. Daarnaast spelen de verhoudingen binnen het Medische Staf (waaronder het Medisch Specialistisch Bedrijf) en de regio een rol. Het ziekenhuis zal waarschijnlijk steeds meer gaan sturen op productie en kosten. Om meer inspraak te hebben bij de totstandkoming van het zorgprofiel, bij de onderhandelingen met de verzekeraars en bij de verdeling van het budget, is het van belang de meerwaarde van de chirurg op diverse vlakken aan te tonen. Het oppakken van klinisch leiderschap door de chirurgen, waarbij ze verantwoordelijkheid nemen voor zaken die verder reiken dan het eigen takenpakket, is hierop het antwoord.

 

 1. Leidraad praktijkvoering

Naast de dagelijkse chirurgische praktijk heeft elke chirurg, ongeacht of deze in loondienst werkt of vrijgevestigd is, te maken met diverse bedrijfskundige zaken. Daarbij is er de afgelopen twee jaar veel veranderd in de dagelijkse praktijkvoering. Denk aan samenwerkingsverbanden, de rol van taakherschikkers, de gedifferentieerde dienstvoering, de integrale bekostiging en concentratie van zorg. Er is veel te managen en te organiseren. Bij de vraag hoe leden hier vorm aan kunnen geven, wil de NVvH faciliteren.

De BBv gaat aan de slag met:

Het ondersteunen van de leden begint bij het verspreiden van de aanwezige kennis, niet zozeer door zelf cursussen of individuele dienstverlening aan te bieden - al sluiten we dat op termijn niet uit – maar door het duiden waar men waarvoor terecht kan. De Beroepsbelangenvergadering (BBv) ontwikkelt het document ‘de ideale praktijk’. In deze leidraad voor de vakgroep staan vooral verwijzingen naar waar de leden welke kennis en informatie kunnen vinden.

 

 1. Gemeenschappelijke gebieden in de chirurgische zorg

De algemene chirurgie omvat veel heelkundige zorg die (deels) uitgevoerd wordt door aanpalende specialismen en/of de eerste lijn. Internationaal is echter niet gedefinieerd tot welke specialismen deze zorg behoort. Dit maakt júist dit deel van de heelkunde (voorheen randgebieden) toegankelijk voor substitutie door andere professionals. De NVvH wil een visie ontwikkelen op het behoud of het bewust afstoten van de gemeenschappelijke gebieden. Daarnaast stelt de NVvH zich tot doel actief beleid te maken om innovatie (kwaliteit en wetenschap) in deze gebieden te bevorderen.

De BBv gaat aan de slag met:

 • Het definiëren van de gemeenschappelijke gebieden in de chirurgische zorg, zodat vastgesteld kan worden of er sprake is van substitutie en/of technologische ontwikkeling. Vervolgens ontwikkelen we een visie op deze gebieden. Hierbij moeten niet de gebieden van ándere specialismen worden vergeten, waarin de chirurg meerwaarde voor de patiëntenzorg kan hebben.
 • Per gebied moet worden vastgesteld welke rol de chirurg in 2025 binnen dat deel van de gezondheidszorg zou moeten vervullen.
 • Het ontwikkelen van een plan hoe de vereniging per gebied tot deze positionering gaat komen, incl. acties zoals het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, het initiëren van normen (over de grenzen van de beroepsgroep heen), c.q. kwaliteitsinstrumenten en/of het verbeteren van de beeldvorming naar de buitenwereld.

 

 1. Honorering van alle chirurgische activiteiten

Met de intrede van de integrale bekostiging per 2015 9 leidt het verrichten van zorgactiviteiten niet meer automatisch tot honorariumrechten. Er moeten immers afspraken gemaakt worden over het honorarium. Voor een rechtvaardige verdeling van het budget is het van groot belang dat elke chirurg zijn of haar meerwaarde transparant kan maken. Dan gaat het niet alleen over de patiëntgebonden zichtbare activiteiten, maar ook over activiteiten die onvoldoende zichtbaar zijn en meerwaarde hebben voor de patiënt, aanpalende specialismen en/of stakeholders. De chirurg heeft het volgende te bieden: holistische inslag, regie en leiderschap, transparantie en uitkomst gedreven, veilig werken in teamcultuur. Onder andere de volgende activiteiten dienen gehonoreerd te worden: multidisciplinaire besprekingen, bediening en doorlichting van beelden op OK, mee opereren bij aanpalende specialismen, bestuurlijke taken, regionale ketenzorg en registratie.

Per 2015 is het totaal beschikbare honorariumbudget voor de vrijgevestigde medisch specialisten samengevoegd met het totale kostenbudget van het ziekenhuis. De kosten van ziekenhuisbehandelingen worden via een integraal tarief vergoed. Het ziekenhuis declareert álle behandelkosten via een integraal tarief en beslist hoe het zijn inkomsten aanwendt. Ziekenhuis en medisch specialisten maken jaarlijks prijs- en productieafspraken. Deze afspraken kunnen positieve prikkels bevatten voor kwaliteit, veiligheid en borging van patiëntenbelangen.

De BBv gaat aan de slag met:

 • De BBv geeft een werkgroep de opdracht onbekende activiteiten inzichtelijk te maken via bijvoorbeeld een enquête onder de leden en het BBv-netwerk van medisch managers.
 • Voor de niet-gehonoreerde activiteiten beleid ontwikkelen.
 • Concreet prospectief bijhouden van activiteiten van de chirurg in de ziekenhuizen waar het project “Waarde van Zorg” loopt (zie speerpunt 10).
 • Het zichtbaarder maken van de chirurgische meerwaarde naar de buitenwereld.

 

 1. Waarde van Zorg

De integrale bekostiging betekent een fundamentele verandering voor de zakelijke verhoudingen tussen de medisch specialisten en het ziekenhuis. Om de positionering van de chirurg binnen de eigen financiële honorariumafspraken met het ziekenhuis te verbeteren, wil de NVvH de discussie verbreden: van sec financiële interpretatie van kosten en verrichtingenprofielen naar de bijbehorende uitkomsten van zorg.

Kwaliteitsregistraties (zie speerpunt 3) kunnen naast kwaliteitsverbetering ook tot betere uitkomsten op financieel gebied leiden. Uit de Dutch Value Based Healthcare Study, waar specifiek voor de darmkankerzorg naar deze relatie is gekeken, blijkt: een hogere kwaliteit (lagere sterfte, minder gecompliceerd beloop) levert ook een kostenreductie op voor het ziekenhuis, zelfs na aftrek van de kosten van de kwaliteitsregistratie. Dit komt o.a. door het voorkomen van complicaties en door effectieve(re) inzet van zorg. Door bovengenoemde koppeling van kwaliteit en kosten wil de NVvH een start maken met een eigen analyse van de meerwaarde van de chirurg. Wij noemen dit Waarde van Zorg.

De BBv voert dit onderwerp uit middel het Project Waarde van Zorg (SKMS –aanvraag): Het ontwikkelen van een stuurinstrument dat inzicht geeft in de kostenreductie op patiëntniveau en dat verbeterpunten op kwalitatief en/of financieel gebied identificeert voor de aandoeningen darmkanker, aneurysma, carotis, liesbreuk, galblaas en pneumonie.