Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder een lijst van de veelgestelde vragen.

Kwaliteit

Heeft de NVvH normen voor bereikbaarheid en aanwezigheid in het ziekenhuis?

In de wetgeving over de beroepsuitoefening door de arts zijn geen specifieke bepalingen opgenomen over de bereikbaarheid en de maximale afstand tot patiënten in tijd of kilometers. Noch in de Wet BIG, noch in de WGBO is daarover iets vastgelegd. Wel mag worden aangenomen dat het tot de in artikel 453 WGBO geformuleerde plicht van een ‘goed hulpverlener’ behoort, dat de arts nagaat of de patiënt met wie hij een behandelingsovereenkomst wil aangaan, op een zodanige afstand van de praktijk woont dat hij (alsmede zijn waarnemer) in staat is tijdig hulp te bieden, met name in situaties waarin acute hulp is geboden.
De NVvH heeft geen norm vastgesteld. Wel zijn er normen opgenomen in het nog vast te stellen kwaliteitskader spoedzorgketen.

Kunnen wij hulp krijgen bij het verbeteren van onze uitkomsten van zorg?

Binnen de NVvH is een werkgroep Audit actief, die vakgroepen desgewenst ondersteunt bij het verbeteren van uitkomsten van zorg door het geven van een expertmatig advies.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. E. Jansen-Kok, MSc, e.kok@heelkunde.nl

Waar kan ik actuele richtlijnen vinden?

Alle richtlijnen staan vermeld op een centrale landelijke database: www.richtlijnendatabase.nl

Waar vind ik informatie over normering, visitatie en certificering?

Informatie over normering, visitatie en certificering is te vinden op de site van de NVvH: www.heelkunde.nl. Daarnaast zijn de normen op het gebied van de chirurgische oncologie ook beschreven op de site van SONCOS: www.soncos.org

Wat is de procedure voor het indienen van zorgevaluatieonderzoek via de NVvH?

Indien zich een nieuw onderzoeksprogramma voor zorgevaluatie aandient waarvoor de steun of betrokkenheid van de NVvH nodig of gewenst is, dan is de procedure voor het indienen van onderzoeksvoorstellen als volgt:

  • U wordt geïnformeerd over het onderzoeksprogramma en kunt uw interesse in een bepaald onderwerp van de kennisagenda dat past binnen de kaders van dit programma, kenbaar maken bij de Werkgroep Zorgevaluatie.

  • De Werkgroep Zorgevaluatie adviseert het bestuur over de onderwerpen die zullen worden ingediend. Dit doet zij op basis van de call en evt. input van leden. Er worden uitsluitend onderwerpen ingediend die op de kennisagenda staan.

  • Het bestuur NVvH besluit over de in te dienen onderwerpen.
    De betreffende subverenigingbepaalt wie het onderzoek gaat uitvoeren en faciliteert het voorbereiden van de aanvraag. Indien van toepassing, betrekt de subvereniging relevante werkgroepen. De subvereniging is mede verantwoordelijk voor de inclusie van patiënten en voor de implementatie van de onderzoeksresultaten in richtlijnen.

  • De hoofdonderzoeker dient het onderwerp in met steun van de NVvH.

Wat is de rol van de NVvH ten aanzien van zorgevaluatieonderzoek?

Een zorgevaluatie evalueert de kosteneffectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg. De NVvH heeft een kennisagenda waaruit blijkt welke vraagstukken er nog binnen de heelkunde bestaan die wij belangrijk vinden om te onderzoeken. Deze kennisagenda vorm een leidraad voor toekomstig zorgevaluatieonderzoek waarvoor de steun en betrokkenheid van de NVvH nodig of gewenst is.

Positionering

Hoe beïnvloed ik het beleid van de NVvH
  • Leden kunnen punten inbrengen voor/tijdens een ALV

  • Via sub-verenigingen

  • Op de website is te vinden in welke commissies en werkgroepen leden actief kunnen zijn http://heelkunde.nl/node/74

Hoe gaan we als vakgroep om met de media?

De NVvH heeft een mediaprotocol opgesteld: http://heelkunde.nl/node/14 . Voor vragen kunt u contact opnemen met het bureau van de NVvH (030-2823825).

Hoe gaan we om met substitutie en taakherschikking?

Sinds 2015 heeft de physician assistant, verpleegkundig specialist, SEH-arts en klinisch technoloog de mogelijkheid om zorg zelf te registreren en declareren. Om tot een goede samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen / medisch specialisten te komen is de KNMG handreiking Implementatie Taakherschikking gemaakt. Deze en het consensus document NAPA zijn breed beschreven, daarom is er nu een taakherschikking van de NAPA specifiek voor de positionering van de PA-er binnen de heelkunde. De NVvH heeft samen met de NAPA het consensusdocument opgesteld: https://www.napa.nl/thema/taakherschikking/ . De Federatie Medisch Specialisten zet zich hard in voor deze onderwerpen. Zo zijn er handreikingen geschreven die zowel door de FMS , als de NAPA en de V&VN zijn opgesteld. https://www.demedischspecialist.nl/themas

Hoe kan een vakgroep een leidende rol blijven vervullen in het ziekenhuis?

De NVvH is van mening dat het belangrijk is om als chirurg te participeren in commissies en besturen. Daarnaast verandert de rol van de medisch specialist. Er spelen zich steeds meer zaken buiten het ziekenhuis af waar de medisch specialist een rol bij kan en moet spelen. Als u wilt sparren met een collega-chirurg een dergelijke functie bekleedt of heeft bekleed, dan kunt u contact opnemen met het bureau van de NVvH (030-2823825).

Scholing

Hoe blijf ik bij over het veranderende zorglandschap?

Actueel nieuws is bijvoorbeeld te vinden via www.zorgvisie.nl  en www.skipr.nl . Eventueel kunt u zich abonneren op nieuwsberichten. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met het bureau voor vragen: nvvh@heelkunde.nl

Waar vind ik informatie over vakinhoudelijke nascholing?

Het geaccrediteerde nascholingsaanbod is te vinden in PE-online (GAIA):  

https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=64

Kijkt u ook eens op de volgende websites van KNMG en Federatie Medisch Specialisten voor een aanbod aan vakoverstijgende scholing.

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/arts-en-carriere/training-en-advies.htm 

https://www.demedischspecialist.nl/nieuws-agenda  

Welke vaardigheden en competenties heb ik als opleider nodig?

De KNMG heeft een document opgesteld waarin het ‘Competentieprofiel van de opleider en leden van de opleidingsgroep’ is beschreven. Het document is o.a. te vinden op https://www.medischevervolgopleidingen.nl/sites/default/files/mmv_competentieprofiel_2_2.pdf

Cultuur

Hoe creëer ik een veilige cultuur waar klachten en complicaties bespreekbaar zijn?

Zie voor informatie over bijvoorbeeld het IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) op  https://www.demedischspecialist.nl/themas

Hoe ga ik om met het disfunctioneren van een collega?

Zie voor meer informatie: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/optimaal-functioneren.htm

Verder kan er vanuit de NVvH gebruikt gemaakt worden van de Advies Begeleiding Commissie (http://heelkunde.nl/advies-en-begeleiding-1)

Loopbaan

Hoe kom ik aan een baan?

Actuele vacatures zijn te vinden op de site van de NVvH. Verder worden er vanuit de KNMG sollicitatietrainingen aangeboden https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/arts-en-carriere/algemene-informatie.htm

Hoe zorg ik voor een volwaardig pensioen?

Op de website van de Federatie (ism het Kennis – en dienstencentrum) kunt u terecht voor vragen omtrent uw pensioen. https://www.demedischspecialist.nl/themas (tabblad Beroepsbelangen).

Waar kan ik terecht met vragen over HRM?

Voor de meeste HRM vragen kunt u terecht bij de afdeling P&O van hun eigen ziekenhuis. Artsen die in loondienst werkzaam zijn kunnen hun arbeidsvoorwaarden in de cao NVZ  (https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-kenniscentrum) en de NFU (http://www.nfu.nl/umcmedewerkers/cao/)  nalezen.

Wat zijn de consequenties wanneer ik gedurende mijn carrière van baan wissel?

Het wisselen van baan heeft mogelijk invloed op uw pensioenopbouw, loon , af te sluiten verzekeringen, etc. De Federatie Medisch Specialisten heeft informatie over overstappen op hun website gezet:  https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/overstap-dienstverband

Doelmatigheid

Hoe kunnen wij inzicht krijgen in wat ons product kost?

Neem contact op met uw afdeling bedrijfsvoering. Ongeveer 80% van de ziekenhuisproductie valt onder het zogenaamde B-segment waar prijzen vrij onderhandelbaar zijn. De kosten en de tarieven zijn dus per ziekenhuis verschillend.

Hoe kunnen wij kostenbewustwording een rol laten spelen bij keuzen in de patiëntenzorg?

Op 1 december 2015 is het Bewustzijnsproject geneeskundige vervolgopleidingen van start gegaan. Dit project wordt in opdracht van het CGS uitgevoerd en heeft tot doel: ‘alle artsen bewust te maken van het leveren van doelmatige zorg’ met name door dit in te bouwen in de geneeskundige vervolgopleidingen. Het project loopt tot 30 november 2018 en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie voor meer informatie https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/themas-projecten/bewustzijnsproject.htm

Meer informatie is ook te vinden op https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/doelmatige-zorg

Financiën

Hoe pakken we een fusie aan met een andere vakgroep?

Veel informatie is te vinden op websites bij oa consultancy bureaus die hier bewezen ervaring hierin hebben. Daarnaast kan het bureau u in contact brengen met vakgroepen die een fusietraject gehad hebben.

Wie kan ons adviseren bij bedrijfsvoering vragen van de vakgroep?

Voor vragen over uw de financiële positie van uw eigen vakgroep kunt u contact opnemen met uw bedrijfseconomisch manager. Daarnaast kunt u uw vragen ook stellen aan de Beroeps Belangen vergadering van de NVvH (s.sluiter@heelkunde.nl)

Management

Kunnen wij hulp krijgen bij het professionaliseren van onze vakgroep?

Vanuit de NVvh kunt u contact opnemen met de Advies Begeleidingscommissie, zie https://heelkunde.nl/advies-en-begeleiding-1.

Vitaliteit

Wat heeft de NVvH geregeld ten aanzien van professionaliteit voor vitaliteit?

Een goede chirurg is een fitte chirurg. De NVvH acht het van belang dat chirurgen ‘fit to perform’ zijn.  Om deze reden heeft de NVvH als generieke norm in ons normendocument de volgende bepaling opgenomen: ‘Er is binnen de vakgroep aandacht voor belasting en belastbaarheid, met inbegrip van een regeling voor compensatie n.a.v. belasting tijdens de dienst’.
Tevens loopt er nu een onderzoek naar de mate van fitheid c.q. alertheid van chirurgen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.ftop.eu.
Meer informatie over ‘professionaliteit in vitaliteit’ kunt u vinden op: https://website.professionalperformanceonline.nl/pp-in-de-praktijk/vitaliteit/.

Juridisch

Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) arbeidsongeschikt word?

Afhankelijk of u in loondienst bent of niet zijn de antwoorden verschillend. Voor loondienst geldt: zie de cao NFU en de NVZ.  Als u zelfstandig bent, dan is het afhankelijk wat u aan verzekeringen heeft afgesloten.

Wat zijn mijn rechten in de vakgroep als ik tijdelijk niet of minder werk?

Voor artsen in loondienst staan de gevolgen in uw cao beschreven. Voor artsen die zelfstandig werkzaam zijn, moet u deze vraag binnen uw vakgroep bespreken.

Wat zijn voor- en nadelen van de verschillende organisatievormen voor chirurgen?

Onder het kopje ‘Ondernemerschap’ op de website van de FMS staan een aantal onderwerpen toegelicht (https://www.demedischspecialist.nl/themas).  Voor specifieke vragen kunt u terecht bij het KDC.