Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Regelingen

Regelingen

Heeft u een vraag over uw (her)registratie? Neem contact op met de RGS: 088 - 440 43 01 (vragen over registratie) en  088 440 43 00 (vragen over herregistratie)

Heeft u een vraag over activeren of inloggen? Neem contact op met de GAIA helpdesk 088 - 440 43 70 of per mail: gaia@fed.knmg.nl 

 

De herregistratie tot specialist is een elke 5 jaar terugkerend moment waarop wordt bekeken of een chirurg voldoet aan de eisen die hiertoe zijn gesteld in het Kaderbesluit CCMS (hoofdstuk D Registratie en Herregistratie). Een zeer belangrijk onderdeel van de voorwaarden voor herregistratie betreft bij- en nascholing. Hiervan moet in 5 jaar minstens 200 uur worden gevolgd. De bij- en nascholing voor de chirurg wordt in het algemeen geaccrediteerd door de Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing (Commissie ABNS) van de NVvH.

De Nederlandse geaccrediteerde nascholing staat reeds geregistreerd in GAIA. Door de aanbieder van de Nederlandse nascholing worden, middels het BIG nummer van de chirurg, de bij de nascholing verworven accreditatiepunten toegevoegd aan het persoonlijk dossier in GAIA.

De door de NVvH geaccrediteerde nascholing valt uiteen in 3 categorieën:

1. direct op de vakinhoudelijke aspecten van de heelkunde gericht

2. niet direct op de vakinhoudelijke aspecten van de heelkunde

3. regionale bijeenkomsten (w.o. regionale refereerbijeenkomsten voor de opleiding heelkunde) Deze catergorie is gemaximeerd op 10 punten per jaar.  

Voor de herregistratie tot medisch specialist wordt niet gekeken naar de soort nascholing of in welk deelgebied de nascholingspunten zijn behaald, maar slechts of er minimaal 200 punten in 5 jaar zijn verkregen. Dit geldt niet voor de certificering. Bij de verschillende subverenigingen kan men hierover informatie verkrijgen.  

Accreditatiepunten voor chirurgische nascholing gevolgd in het buitenland
In het buitenland gevolgde, chirurgische nascholing kan, na te zijn accrediteerd door de commissie ABNS, tevens worden toegevoegd aan het persoonlijk dossier. Hiervoor kan men via GAIA (de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie van de KNMG) een verzoek doen.  Overigens is het van belang om te melden dat in het buitenland gevolgde nascholing die niet vakinhoudelijk de chirurgie betreft, en die niet (om andere redenen) is geaccrediteerd door een buitenlandse zustervereniging, niet in aanmerking komt voor accreditatie door de NVvH. Voor meer informatie over het aanvragen van accreditatie voor buitenlands gevolgde nascholing, klik hier.

Accreditatie van nascholing buiten het eigen vakgebied

Per 1 mei 2016 is er naar aanleiding van een succesvolle pilot die de afgelopen jaren heeft gelopen een verruiming gekomen in de Herregistratie eisen van het KNMG College Geneeskundig Specialismen (CGS). Vanaf die datum is het mogelijk om als chirurg accreditatiepunten te verwerven met in Nederland gevolgde nascholing die niet is geaccrediteerd door de NVvH maar wel door een andere Nederlandse (bij de KNMG aangesloten) wetenschappelijke vereniging, zoals de NOV of de NIV. Deze punten tellen mee voor uw herregistratie als chirurg. Het bestuur van de NVvH heeft besloten om het maximaal aantal 'niet NVvH accreditiatiepunten' vast te stellen op 50%. Enerzijds geeft dit de ruimte om in het kader van een 'leven lang leren' ook andere dan typisch chirurgische vakinhoudelijke nascholing te volgen. Anderzijds is door de certificering het volgen van vakinhoudelijke nascholing goed geborgd. Het is wel de eigen verantwoordelijkheid van de arts om erop toe te zien voldoende accreditatiepunten te behalen voor de certificering bij de subvereniging.

 

Soorten nascholing

Chirurgen verkrijgen ook accreditatiepunten door het volgen van nascholing die is geaccrediteerd door het ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) van de KNMG. Dit betreft nascholing met een algemeen karakter zoals 'het gebruik van ICT in de zorg' of 'gesprekstechnieken bij stervensbegeleiding'. De accreditatiepunten verkregen met nascholing die is geaccrediteerd door het ABAN worden door de RGS beschouwd als punten van het eigen specialisme. Nog een manier om accreditatiepunten te verwerven zijn de zogenaamde individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten. Zo kan men punten verwerven voor het publiceren van een artikel, deelnemen aan een richtlijncommissie, promoveren of het houden van een voordracht. Meer informatie hierover is hier te vinden. Let op! Deze activiteiten dient men zelf in te voeren in GAIA. In GAIA staat per nascholing aangegeven welk deelgebied binnen de heelkunde de nascholing beslaat. Ook in het persoonlijk dossier van GAIA staat dit aangegeven. In de nascholingsagenda is het mogelijk gericht te zoeken op deelgebied.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de KNMG.