Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Regelgeving medisch-specialistische zorg 2020 gepubliceerd

Regelgeving medisch-specialistische zorg 2020 gepubliceerd

Regelgeving medisch-specialistische zorg 2020 gepubliceerd

Recentelijk heeft de NZa de Regelgeving die met ingang van 2020 van kracht wordt (RZ20a) gepubliceerd. Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd die ook voor de Heelkunde van betekenis zijn.

 

Van belang is bijvoorbeeld dat er een nieuw dbc-zorgproduct ontwikkeld is voor complexe littekenbreuken. Daarnaast wordt de klinisch technoloog per 1 januari 2020 toegevoegd aan het rijtje van beroepen die de poortfunctie uitvoeren. Beroepsbeoefenaren met een poortfunctie mogen zelfstandig, dat wil zeggen zonder tussenkomst van een medisch specialist, zorgtrajecten openen en in rekening brengen. Per 2020 gelden verder vrije tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek, met uitzondering van trombosezorg. Bij vrije tarieven onderhandelen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf over de prijs en behandeling. De NZa stelt hiervoor geen maximumtarieven vast.

 

Met betrekking tot parallelliteit worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Op basis van de nieuwe regels kan de zorg-professional al vroeg in het traject afwegen of het openen van een parallel dbc-zorgtraject gerechtvaardigd is.

  • De regels zijn procesmatig beter in te richten. De eisen voor het zorgprofiel van sub-trajecten van het parallelle zorgtraject zijn namelijk losgelaten.

  • Het begrip ‘behandeling’ is in de regels voor het openen van een zorgtraject losgelaten. Hiermee wil de NZa verduidelijken dat ook in gevallen waarbij wordt overgegaan tot een conservatieve behandeling of niet (direct) behandelen, toch kan worden voldaan aan de vereisten om een parallel zorgtraject te openen. De eisen voor het openen van een parallel zorgtraject vindt u terug in de nadere regel.

 

In de [ Bijlage ] vindt u achtergrondinformatie en afspraken over de aanpassingen in de NZa regelgeving inzake parallelliteit.

 

Informatiekaart en Wijzigingsdocument

In een Informatiekaart zet de NZa de belangrijkste wijzigingen op een rij. In het Wijzigingsdocument

vindt u een overzicht van de releasedocumenten, de prestaties/tarieven en overige relevante documenten.

 

Bijeenkomst voor maatschapsmanagers Chirurgie

Nog voor de zomer organiseren wij een bijeenkomst voor maatschapsmanagers. Voor de eerstvolgende bijeenkomst hebben wij de NZa bereid gevonden om ons bij te praten over:

- de regelgeving voor de medisch specialistische zorg die vanaf 2020 van kracht wordt, en

- de doorontwikkeling van de bekostiging van de medisch specialistische zorg (zie o.a. de NZa publicatie ‘Belonen van zorg die waarde toevoegt’). Alle maatschapsmanagers (bij ons bekend) hebben hier inmiddels bericht over ontvangen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Hillie Beumer, senior adviseur (M 06 25 03 64 19; E h.beumer@heelkunde.nl).

 

 

 


/sites/heelkunde.nl/files/Toelichting%20wijziging%20regelgeving%20parallelliteit%20MSZ.pdf

05-03

In 2016 organiseert de BBv van de NVvH weer kennis- en netwerkbijeenkomsten voor managers Heelkunde en geïnteresseerde chirurgen. De bijeenkomsten vinden plaats op een donderdag van 14:00 tot 17:30 in de Domus Medica te Utrecht.

07-12

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG is genoodzaakt de tarieven voor haar diensten met 15% te verhogen. De tariefsverhoging voor registratie, herregistratie en erkenningen van aios, specialisten en opleidingsinstellingen gaat in per 1 januari 2016. Het nieuwe tarief geldt voor alle aanvragen die de RGS op of na deze datum ontvangt. De tariefsverhoging zal voor een periode van vijf jaar gelden.

Zie voor meer informatie www.knmg.nl/rgs/tarieven

Middels bijgevoegde brief informeert de BBv u over de laatste stand van zaken betreffende het declareren van varices zorg.

Op maandag 11 maart heeft de BBv de ledenbijeenkomst over regiomaatschappen georganiseerd. Opnieuw was er een brede afvaardiging van de diverse maatschappen en vakgroepen in Nederland aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst is de regelgeving rondom mededinging uitgelegd en vertaald naar het vormen van een regiomaatschap. Daarnaast zijn er praktijkvoorbeelden gepresenteerd vanuit de A12 en de Friese samenwerking voor het vormen van een regiomaatschap.

Op 27 juni jl. heeft de BBv de eerste ledenbijeenkomst georganiseerd in het kader van de budgettering en DOT 2012. Tijdens deze bijeenkomst is in de aanwezigheid van ongeveer 60 leden breed gediscussieerd over prestatiebekostiging en het beheersmodel medisch specialisten in 2012. U gaf tijdens deze bijeenkomst aan het delen van kennis en ervaringen zeer waardevol te vinden voor uzelf en uw maatschap/vakgroep. De BBv wil daarom in 2011 hierop een vervolg organiseren.

De NZa heeft met een bestuursbesluit van 12 april 2011 besloten dat DOT geschikt is als productstructuur voor de medisch specialistische zorg 2012. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur van de NZa een voorgenomen besluit genomen tot vaststelling van prestaties en tarieven voor medisch specialistische zorg op basis van DOT.
-    Rapport goedkeuren zorgproductstructuur

Op 7 april 2011 was bij het CBB het kort geding over de honorariumkortingen na aanleiding van de budgetoverschrijdingen in 2008. De NVvH is van mening dat de NZA de kortingen op onvolledige, onbetrouwbare en onjuiste gegevens heeft gebaseerd. De chirurgen worden daardoor onevenredig hard benadeeld.

 Lees hier het volledige persbericht.

Pagina's