Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

 

19-12

Gebruik van consulten op afstand

Medisch specialisten maken veel gebruik van de mogelijkheid om consulten op afstand te registreren. Het gaat dan om beeldbellen, het belconsult en het schriftelijke consult. Vooral het belconsult wordt veel gebruikt, maandelijks zo’n 200 duizend keer. Dat blijkt uit de Informatiekaart consulten op afstand van de NZa. Voor de heelkunde gaat het om ongeveer 4% van het totaal aantal bezoeken polikliniek en eerste hulp (2018).

 

 

 

18-12

Contracteren in de medisch specialistische zorg

De NZa heeft twee documenten gepubliceerd over contracten in de medisch specialistische zorg.

In de Monitor inhoud contracten medisch specialistische zorg 2018 concludeert de NZa dat de contractafspraken die zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken, nog niet aansluiten bij de ambitie om te belonen voor goede uitkomsten voor de patiënt en samenwerking. De NZa ziet in 2018 nog maar weinig alternatieve contractvormen gericht op waarde en integrale zorg. Lokaal zijn volgens de NZa wel goede voorbeelden te vinden.

De Signaalanalyse ‘Innovatieve financiële afspraken binnen het ziekenhuis; ervaringen van ziekenhuizen en MSB’s in hun zoektocht naar minder productiegedreven zorg’ bevat een weergave van gesprekken en interviews die de NZa heeft gehad met bestuurders van ziekenhuizen en MSB’s over innovatieve financiële afspraken.

Het gehele nieuwsbericht is te vinden op de website van de NZa via onderstaande link:

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/12/17/omslag-in-contracten-medisch-specialistische-zorg-blijft-vooralsnog-uit

 

12-12

Commissie NZa Regelgeving - Registratiewijzer 2020

Zeer verheugd kan ik u mededelen dat de nieuwste versie van de Registratiewijzer 2020 gepubliceerd is op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Ten opzichte van 2019 is er een aantal belangrijke wijzigingen.

Per 1-1-2020 vervalt de verplichting dat 'fysiek face-to-face contact’ tussen zorgverlener met poortfunctie en patiënt aan het begin van een zorgtraject moet plaatsvinden. 

De regelgeving omtrent parallelliteit wordt per 2020 sterk vereenvoudigd. Zorgprofessionals maken nu zelf de afweging of het openen van een parallel zorgtraject gerechtvaardigd is. Tevens wordt de term ‘behandeling’ losgelaten in de regels omtrent parallelliteit, waarmee beter wordt aangesloten bij de praktijkvoering in de medisch specialistische zorg.

Ook wordt er per 2020 een prestatie geïntroduceerd die het mogelijk maakt om klinische zorg thuis te kunnen registreren en declareren. Tevens is de klinisch technoloog opgenomen als beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uit kan voeren.

 

De Registratiewijzer 2020 (PDF) bevat een overzicht van de meest gestelde vragen over registratie. Naast de geldende regelgeving wordt bij de vragen ook een nadere toelichting gegeven.  

Het Excel document geeft een overzicht van de wijzigingen van 2020 ten opzichte van 2019.

 

De Registratiewijzer en onderliggende documenten zijn te downloaden via onze website: www.demedischspecialist.nl onder het thema ‘Correct Registreren’.

 

4-12

Juiste zorg op de juiste plek

De behoefte aan zorg groeit en wordt steeds complexer. Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg, streven wij naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. In het Hoofdlijnenakkoord MSZ zijn hierover afspraken gemaakt. Ook de NVvH heeft zich hieraan gecommitteerd. Netwerkgeneeskunde is een goede manier om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren.

 

Op de website van de FMS is een aantal voorbeelden te vinden van ZODJP. Indien u zelf mee werkt aan een mooi project in het kader van juiste zorg op de juiste plek en/of netwerkgeneeskunde kunt u dit indienen. Het is de bedoeling dat zo veel als mogelijk voorbeelden worden gedeeld.

 

Subsidiemogelijkheden

Al eerder hebben wij u gewezen op subsidiemogelijkheden voor ZODJP via ZonMw. Op 10 december aanstaande wordt een aantal subsidierondes nogmaals opengesteld.
Hier vindt u nadere informatie: subsidiemogelijkheden ZODJP ZonMw

24-04

Op donderdag 7 mei a.s. vindt een live webinar plaats bedoeld voor zorgverleners actief in de obesitaszorg.
Er is de afgelopen tijd veel aandacht in het nieuws geweest omtrent de relatie tussen overgewicht/obesitas en COVID-19. Het webinar beoogt de zorgverlener te informeren over wat daar op dit moment precies over bekend is en wat zorgverleners kunnen doen om hun patiënten zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen.

Het webinar wordt geleid door huisarts Françoise Langens.
Onderwerpen en gasten zijn:

17-04

Op dit moment worden door chirurgen in verschillende ziekenhuizen onderzoeken opgezet en uitgevoerd met betrekking tot COVID-19. Het is goed om hiervan op de hoogte te zijn, zodat u zich ook bij een of meerdere van deze onderzoeken kunt aansluiten en we gezamenlijk zo veel mogelijk evidence verzamelen rondom chirurgie en COVID-19. Onderstaand noemen we twee initiatieven die we als vereniging van harte bij u aanbevelen:

17-04

 De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie hebben een startdocument opgesteld voor de operationele samenwerking in de non-COVID zorg. Dit stuk is in zeer korte tijd geproduceerd. De huidige omstandigheden en tijdsdruk maakten afstemming met alle relevante beroepsgroepen onmogelijk. Alle in te zetten acties vinden plaats in nauwe afstemming met de Federatie Medisch Specialisten. Heeft u vragen, advies of opmerkingen, mail naar nva@anesthesiologie.nl.

17-04

In verband met de huidige SARS-CoV-2 pandemie is op 2 april de Leidraad “Preoperatieve Screening Asymptomatische Patiënten” gepubliceerd. Deze Leidraad adviseert patiënten die na standaard ‘COVID’ anamnese geen typische COVID gerelateerde symptomen (asymptomatisch of presymptomatisch) hebben en een (operatieve) procedure onder algehele anesthesie moeten ondergaan, te screenen met low-dose CT-thorax en RT-PCR van een nasofaryngeale swab op mogelijke aanwezigheid van een SARS-CoV-2 infectie.

15-04

Het project gestructureerde operatieverslaglegging: kwaliteit verbeteren met minder registratielast’ heeft geresulteerd in een vijftal gestructureerde operatieverslagen die u hieronder terug kunt vinden.

14-04

De update van de leidraad preoperatieve screening asymptomatische patiënten is  op de website van de Federatie Medisch Specialisten geplaatst: https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Update%20leidraad%20preoperatieve%20screening.pdf 

14-04

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10%. Met deze regeling hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Maar een ieder die zich wil herregistreren kan dat blijven doen.

09-04

In het NVvH Strategisch Beleidsplan 2020 – 2024 ‘ECHT Heelkunde’ hebben wij afgesproken dat wij actief met het onderwerp innovatie aan de slag gaan. Om te beginnen wordt hiertoe een Werkgroep Innovatie samengesteld. Begin maart hebben wij de leden van de NVvH de mogelijkheid geboden om hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken. Velen van u hebben dat gedaan!

Op 6 april jl. heeft het Algemeen Bestuur van de NVvH 18 kandidaten geselecteerd voor de werkgroep. Het gaat om de volgende leden:

  • Dr. S. Kruijff (Universitair Medisch Centrum Groningen)

09-04

Vanaf 8 april kunt u versie 3.10 van de Diagnosethesaurus downloaden. Deze tussenuitlevering is tot stand gekomen in verband met de noodzaak bepaalde concepten en afleidingen die te maken hebben met COVID-19 met terugwerkende kracht beschikbaar te kunnen stellen in de ziekenhuizen. Daarnaast zijn de afleidingen naar ICD-10 aangepast conform de meest recente ICD-10 codetabel van het RIVM (releasedatum 31 maart 2020) en zijn de afleidingen naar ICD-10 aangevuld met de manifestatie.

Pagina's