Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

12-12

Graag vragen wij uw medewerking voor het invullen van een enquête inzake Samen Beslissen. De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om gezamenlijke besluitvorming verder te stimuleren, onder andere door het formuleren van oplossingsrichtingen voor ervaren problemen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal.

U kunt deze vragenlijst anoniem invullen, tot 16 januari. Het invullen kost ongeveer 10 minuten tijd.

07-12

Uit recent Canadees onderzoek naar de kwaliteit van werken van mannelijke en vrouwelijke chirurgen blijkt dat feminisering binnen de Heelkunde een goede zaak is.

Lees hier de reactie van Dr. Ella de Jong op dit Canadese onderzoek.

Ella de Jong is samen met Mimi Mulder auteur van Vrouwen in de Heelkunde – Een cultuur historische beschouwing,  Academische Proefschrift Universiteit van Amsterdam.  

07-12

Sinds 2015 heeft de physician assistant, verpleegkundig speciaist, SEH-arts en klinisch technoloog de mogelijkheid om zorg zelf te registreren en declareren. Om tot een goede samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen / medisch specialisten te komen is de KNMG handreiking Implementatie Taakherschikking gemaakt. Deze en het consensus document NAPA zijn breed beschreven, daarom is er nu een taakherschikking van de NAPA specifiek voor de positionering van de PA-er binnen de heelkunde.

Zie hiervoor de bijlage

01-11

Veel gestelde vragen registratie e-consult

Voor medisch specialisten zullen vanaf 1 januari 2018 herhaalconsulten op de polikliniek via e-mail, telefoon of screen-to-screen (zogenaamd e-consulten) op dezelfde wijze geregi-streerd én geteld kunnen worden als een fysiek, ‘face to face’ herhaalpolikliniekbezoek.

31-10

Vanaf heden is de richtlijn Rectumprolaps in te zien via de richtlijnendatabase. De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de NVvH met medewerking van de NVMDL, NVvR, NVU, NVOG, NVFB en de patiëntenvereniging.

25-10

Vanaf 1 januari 2018 is het e-consult gelijkgesteld aan het face-to-face contact tussen patiënt en medisch specialist. Hier gelden wel voorwaarden voor met betrekking tot zorginhoud, tijd, verslag-legging en 1x face-to-face contact in het initiële subtraject.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Lees dit in de bijlage

13-10

U kunt hier de evaluatie invullen

06-10

Kennishiaten zijn - door een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing - onopgeloste vraagstukken in de alledaagse praktijk van de chirurgie.

De werkgroep wil u graag uitnodigen voor de bijeenkomst prioritering kennishiaten op:
30 oktober 2017 van 14.00 – 17.00 uur
Locatie: omgeving Utrecht

In de bijlage leest u de volledige uitnodiging over deze bijeenkomst.

06-10

Op 24 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter, Prof. dr. E. (Erik) Heineman af. Conform statuten is de huidige vicevoorzitter, dr. J.C.A. (Alexander) de Mol van Otterloo, terstond herkiesbaar als zijn opvolger. Dit betekent dat de functie van vicevoorzitter vacant komt. Volgens goed gebruik is de voorzitter - en zo ook de vicevoorzitter - afwisselend uit een academisch en perifeer ziekenhuis benoemd.

Pagina's