Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Lidmaatschap

Lidmaatschap

U kunt lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde via het inschrijfformulier onderaan deze pagina, wanneer u voldoet aan hetgeen gesteld in artikel 4 van de Statuten van de Vereniging.

Type lidmaatschap  Contributie   
Erelid 
(lid met bijzondere verdiensten voor de vereniging)
€ 0   
Gewoon lid
(praktiserend chirurg, ingeschreven in RGS) 
€ 900 *  

Buitengewoon lid 'aios-lid' 
(assistent geneeskundige de opleiding heelkunde volgend) 

€ 375 *                  

Buitengewoon lid 'rustend lid' 
(lid die zijn/haar werkzaamheden in de heelkunde heeft beëindigd)

 € 80    

Buitengewoon lid 
(degene met aantoonbare belangstelling voor de heelkunde)

€ 150  

* Gewone en aios-leden met een machtiging tot automatische incasso krijgen korting op de hierboven genoemde contributiebedragen.

Toegang tot de ledenvergadering hebben: gewone leden, ereleden, aios-leden en rustende leden.
Ereleden en gewone leden hebben stemrecht.

Alle leden ontvangen 6x per jaar het NTvH en digitale nieuwsbrieven.
Gewone leden, ereleden, aios-leden en rustende leden hebben toegang tot het besloten deel van de website waaronder de ledenlijst.

De NVvH is lid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Gewone leden van de NVvH zijn via hun lidmaatschap automatisch aangesloten bij de FMS en betalen een afdracht van € 515.
Voor meer informatie klik hier.

Van aios-/VAGH-lid naar gewoon lid NVvH
Een aios-lid is tevens gewoon lid van de VAGH.
Zodra een aios-lid voldoet aan de eisen voor het gewoon lidmaatschap wordt het buitengewoon lidmaatschap van rechtswege omgezet in een gewoon lidmaatschap (en daarmee vervalt tevens het VAGH lidmaatschap), tenzij het aios-lid schriftelijk aangeeft dat hij/zij hier geen prijs op stelt.  

Lidmaatschap subverenigingen
Gewone leden van de NVvH kunnen tevens gewoon lid zijn van een of meerdere  subverenigingen. Eventuele omzetting van een gewoon NVvH-lidmaatschap in een buitengewoon lidmaatschap heeft tot gevolg dat een eventueel gewoon lidmaatschap van een subvereniging ook wordt omgezet in een buitengewoon lidmaatschap.  

Lidmaatschap NVvH opzeggen
Wilt u uw lidmaatschap van de NVvH opzeggen? U kunt dat alléén schriftelijk doen door een brief te sturen naar het Bureau van de NVvH, Postbus 20061, 3502 LB te Utrecht. Ook kunt u mailen naar: nvvh@heelkunde.nl. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 januari van het volgende jaar.

Aanmelden NVvH

Uw BIG-nummer wordt enkel gebruikt voor opleiding, accreditatie, certificering en visitaties.

Omdat wij onze leden informeren via onze website, via nieuwsbrieven en e-mail, is het belangrijk dat uw juiste e-mail adres bij ons bekend is. Geef aan via welk e-mailadres u de correspondentie wilt ontvangen.

Werkzaam in:

Met het aangaan van deze lidmaatschappen gaat u akkoord met de statuten en privacy statements van DJS / LAD. Deze kunt u vinden op de websites: www.dejongespecialist.nl en www.lad.nl.
*Indien u geen lid wordt van de LAD, heeft u geen recht op juridische dienstverlening, vertegenwoordiging aan uw cao-tafel en bent u geen aangeslotene van de KNMG, waardoor u geen Medisch Contact ontvangt. Uw contributie blijft € 130,- per jaar.

Voor betaling van uw lidmaatschap via automatische incasso willen wij u vriendelijk verzoeken dit formulier in te vullen en per post of email te versturen naar het bureau NVvH.

De NVvH verwerkt uw persoonsgegevens conform haar privacystatement. Hierin staat voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij hier mee omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.