Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Kwaliteitsvisitatie

Kwaliteitsvisitatie

Een kwaliteitsvisitatie (KV) is een intercollegiale toetsing van de vakgroep of maatschap op locatie en vindt eens in de vijf jaar plaats. Het doel is  een maatschap of vakgroep te stimuleren zichzelf en daarmee de kwaliteit van zorg voortdurend  te verbeteren. Deelname aan een KV is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist. Vakgroepen in de reguliere ziekenhuizen worden iedere vijf jaar door het bureau van de NVvH benaderd voor een KV. Chirurgen die in een ZBC werken en niet deelnemen aan een KV in een regulier ziekenhuis worden geacht zelf daarvoor contact op te nemen met het bureau wanneer de tijd is gekomen voor een volgende KV. Een KV richt zich op de collega beroepsgenoten  en is geen kwaliteitskeurmerk voor de instelling. Een chirurg hoeft maar aan één KV deel te nemen namelijk in die instelling waar hij/ zij het merendeel van de tijd werkzaam is.

Voor een KV leveren  de chirurgen als gevisiteerden  en één van hen als hoofd gevisiteerde, een aantal gegevens aan. Dit gaat met hulp van on line vragenlijsten in de web applicatie Compusense. Het bureau zorgt voor toegang tot Compusense.

De KV wordt op locatie uitgevoerd door twee of drie leden van de Commissie Kwaliteitsvisitatie van de NVvH. Voor opleidingsklinieken wordt de KV gecombineerd met de opleidingsvisitatie. De commissie voert gesprekken met de vakgroep, arts-assistenten, vertegenwoordigers medische staf, Raad van Bestuur, verpleegkundige en ondersteunende staf, huisartsen en met de klachtenfunctionaris.
Van deze gesprekken worden verslagen gemaakt en deze worden opgenomen in het visitatieverslag dat door de commissie ad hoc wordt opgesteld. Het verslag eindigt met een aantal conclusies en aanbevelingen en ook kan de Commissie Kwaliteitsvisitatie voorwaarden stellen of zwaarwegende adviezen geven. Het verslag  wordt aan de vakgroep verstrekt waarmee de vakgroep de enige eigenaar van het verslag is.  Het verslag wordt bewaard en gearchiveerd in het bureau van de NVvH. De conclusies, voorwaarden, zwaarwegende adviezen en aanbevelingen wordt in kopie aan de Raad van Bestuur, het Stafbestuur en de voorzitter van de NVvH gestuurd. De leden van de Commissie Kwaliteitsvisitatie zijn allen gehouden aan vertrouwelijkheid en geheimhouding. De samenstelling van de commissie vindt u hier, daarnaast kunt u ook de reglementen inzien.

De vragenlijsten
Hieronder vindt u een overzicht van de vragenlijsten die in Compusense staan en kunt u zien welke gegevens voor een KV worden gevraagd. Met het vertrekken van inzage in de vragenlijsten verwacht de Commissie vakgroepen een instrument te bieden om van tijd tot tijd een zelfevaluatie uit te voeren naar de kwaliteit van de geleverde zorg.  Het past in een goed kwaliteitsbeleid van vakgroep of maatschap wanneer niet gewacht wordt tot een KV met het verzamelen , beoordelen en bespreken van kwaliteitsgegevens.

Voor alle gevisiteerden:

 1. Persoonlijke gegevens
  hier worden vragen gesteld over opleiding, werkervaring,  aandachtsgebieden, activiteiten in ziekenhuiscommissie of buiten het ziekenhuis.  Al deze vragen kunt u  beantwoorden zonder opzoekwerk. Een publicatielijst wordt niet gevraagd.
 2. Na- en bijscholingsactiviteiten
  hier wordt gevraagd een copie uit GAIA te verstrekken van de door u gevolgde bijscholing
 3. Quick Scan aangaande het vakgroepfunctioneren
  Wij geven het advies ook buiten de KV om een keer een QuickScan binnen de vakgroep uit te uitvoeren en  deze te bespreken.  Mocht u tussentijds een quick scan willen uitvoeren, kunt u contact opnemen met he bureau van de NVvH, zodat u toegang krijgt tot de digitale vragenlijst. De uitkomsten van de quick scan worden automatisch berekend, waardoor dit een minimale inspanning kost.
 4. Normering Heelkundige praktijkvoering (waarderingssystematiek) 
  Hier vindt u een lijst van 24 kwaliteitsnormen aan de hand waarvan de commissie tot haar uiteindelijke aanbevelingen, adviezen of voorwaarden komt. Bij een KV wordt u gevraagd aan te geven hoe u zelf de normen voor uw praktijk scoort.

Voor de hoofd gevisiteerde

 1. Feitelijke informatie over ziekenhuis en vakgroep
  Hier worden  een aantal algemene gegevens en in beperkte mate kwantatieve gegevens gevraagd over ziekenhuis en uw chirurgische afdeling en SEH; onder andere aantal EPB, dagbehandelingen, opnamen, SEH bezoeken.
 2. Normering Chirurgische Behandelingen NVvH
  Hier wordt u gevraagd per norm aan te geven of u hieraan voldoet. Voor de volumenormen moet u daarbij de aantallen verrichte operatie van de afgelopen twee jaren opgeven. Dit geld dus alleen voor operatie waarbij volumenormen gelden, van ander verrichte operaties vragen wij geen kwantitatieve opgave.
 3. Klinisch Dossieronderzoek.
  Als interne audit vragen wij u een controle van de klinische status uit te voeren aan de hand van bijgevoegde checklist.

Voor derden

 1. Waarderingssystematiek derden
  Aan de volgende groepen moet een vragenlijst worden doorgezonden door de hoofdgevisiteerde:

  1. Huisartsen
  2. Arts-assistenten
  3. Raad van Bestuur
  4. Medisch Specialisten
  5. Klachtenfunctionaris
  6. PA / NP
  7. Verpleging (bij meerdere locaties graag een goede afspiegeling verdeeld over de locaties)
 2. Patiënten enquête

De uitkomsten van de patiënten enquête moet tot op de individuele chirurg herleidbaar zijn. U kunt de vragenlijst van de NVvH gebruiken. Mocht u een eigen enquête hebben die aan deze eis voldoet kunt u deze gebruiken. De vragenlijst is terug te vinden in Compusense.