Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Accreditatie aanvragen

Accreditatie aanvragen

Aanvragen tot accreditatie kunnen ingediend worden via het GAIA-systeem.

Nieuwe aanbieders
Wanneer u nog niet eerder een aanvraag in GAIA heeft ingediend, is het noodzakelijk om inloggegevens op te vragen en eenmalig autorisatie aan te vragen. Nadat u autorisatie heeft, kunt u uw accreditatieaanvraag indienen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de KNMG

Aanvraagtermijn
Een aanvraag tot accreditatie van een nationale scholingsactiviteit dient tenminste twee maanden voorafgaand aan de geplande datum van die activiteit te geschieden, bij voorkeur door de organiserende instantie. De leden van de Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing beoordelen maandelijks de ingediende aanvragen. Besluitvorming omtrent accreditatie vindt in principe altijd binnen twee maanden plaats. Voor repeterende scholingsactiviteiten dient eenmaal per jaar een accreditatieaanvraag te worden ingediend.

Medisch-inhoudelijk
Bij de NVvH kunt u alleen accreditatieaanvragen voor nascholing met een medische inhoud indienen.

Algemene nascholing / ABAN
Aanvragen die betrekking hebben op algemene nascholing voor chirurgen (bijv. gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, zorgstelsel etc.) worden niet door de NVvH zelf beoordeeld, maar deze zijn uitbesteed aan het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Het ABAN is ook op GAIA aangesloten. Indien u accreditatie aanvraagt bij ABAN ontvangt u slechts één factuur, terwijl de accreditatie geldt voor alle beroepsverenigingen die van het ABAN gebruik maken. Voor meer informatie over aanvragen via ABAN klik hier

Facturering
Voor aanbieders van nascholing die in Nederland wordt gegeven, wordt voor het accrediteren van hun nascholing door de commissie ABNS kosten berekend.
Voor Nederlandse scholingsactiviteiten waarbij inschrijfgeld wordt gevraagd zal € 204,00 incl. BTW in rekening worden gebracht.
Voor Nederlandse scholingsactiviteiten waarbij geen inschrijfgeld wordt gevraagd zal € 121,00 incl. BTW in rekening worden gebracht.

Uitsluitsel over de aanvraag tot accreditatie wordt pas gegeven als het bedrag is ontvangen.
De factuur wordt digitaal in pdf-formaat toegevoegd aan uw accreditatieaanvraag (u ontvangt hiervoor een melding per e-mail). Bij de betaling is het cruciaal dat u het pid-nummer vermeldt. Zonder deze vermelding wordt de betaling niet herkend in het systeem en ontvangt de NVvH geen bevestiging van de betaling (dus wordt de afhandeling van uw aanvraag niet gestart!). De betalingen verlopen via een tussenpersoon genaamd CM.com.

Bij- en nascholing in het buitenland
Nascholing die wordt georganiseerd door een Nederlandse aanbieder maar in het buitenland plaatsvindt, kan via GAIA op dezelfde manier door de aanbieder van de nascholing worden aangeboden als voor nascholing in Nederland. Hiervoor zijn dezelfde kosten van toepassing. De aanbieder van de nascholing dient zorg te dragen voor het invoeren van de presentie van de Nederlandse deelnemers in GAIA.

Aanvragen tot accreditatie van in het buitenland gevolgde nascholing die niet door de Nederlandse aanbieder is georganiseerd en/of niet staat vermeld in GAIA, kunnen via GAIA worden aangeboden aan het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde klik hier Voor leden van de NVVH is dit kosteloos. Niet-leden betalen hiervoor een bedrag van € 50,00 per aanvraag.

Inkoopnummer
Bij sommige bedrijven is het van belang dat het inkoopnummer wordt vermeld op de factuur. Wanneer u het betreffende veld in GAIA invult bij uw aanvraag, wordt dit automatisch geregeld.

Presentie invoeren
Indien u een aanvraag voor accreditatie indient via GAIA, bent u als aanbieder verplicht om de aanwezigheid van de deelnemers in GAIA vast te leggen uiterlijk twee (2) maanden na afloop van de nascholing. Het is mogelijk om de deelnemers 1 voor 1 op naam in te voeren, maar efficiënter is het om alle deelnemers tegelijk via hun BIG-nummer in te voeren. Wij adviseren u dan ook om het veld BIG-nummer verplicht te maken op uw inschrijfformulier. Evt. kunt u ook BIG-nummers achterhalen via het BIG register, maar dan dient u te beschikken over geboortedatum, volledige voorletters etc. van een deelnemer.

Gedragscode Geneesmiddelenreclame
Aanbieders van na- en bijscholing maar ook beroepsbeoefenaren zijn verplicht zich te houden aan de regels zoals verwoord in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Aanbieders vinden daar de bepalingen rond marketingactiviteiten, beroepsbeoefenaren de bepalingen rond geschenken en gastvrijheid. Zie voor meer informatie CGR. De NVvH is bij het accrediteren uitsluitend verantwoordelijk voor het beoordelen van de inhoudelijke objectiviteit en niet voor controle van naleving van de gedragscode.

E-learning
De NVvH neemt ook aanvragen voor accreditatie van e-learning in behandeling.
Aangezien bij- en nascholing via e-learning relatief nieuw is, staan hieronder de richtlijnen daarvoor apart vermeld:

  • 1 klokuur is 1 accreditatiepunt;
  • een programma moet bestaan uit modules van minimaal 45 minuten en maximaal 75 minuten (optimalisatie leereffect);
  • een programma bestaat uit minimaal 1 en maximaal 4 modules (voor een langere activiteit moet een nieuwe accreditatieaanvraag worden ingediend) (behapbaarheid van omvang voor deelnemer en accreditatiecommissie);
  • de accreditatiecommissie moet een programma op elk moment kosteloos kunnen visiteren (voor deelname aan het programma gelden voor leden van de accreditatiecommissie dezelfde financiële voorwaarden als voor niet-leden);
  • een accreditatie is twee jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van toekenning van de accreditatie (beoordeling is intensiever en kent daardoor hogere ‘kosten’ dan de beoordeling van andere scholingsactiviteiten);
  • de aanbieder van de e-learning is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA.

In de congresagenda staan de lopende en komende e-learning nascholingen vermeld.